Fundusz Medyczny: jakie poprawki w projekcie ustawy?

06 Sierpnia 2020, 12:01 pieniądze leki

Do projektu ustawy o Funduszu Medycznym specjalna podkomisja sejmowa wprowadziła w środę wieczorem ponad 30 poprawek. Zmiany przeanalizował dla Polityki Zdrowotnej prawnik - Juliusz Krzyżanowski, Senior Associate Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

Fundusz medyczny: dyskusja nad projektem w podkomisji

Poniżej zamieszczamy analizę Juliusza Krzyżanowskiego dotyczącą wprowadzonych do projektu poprawek:

 

Doprecyzowana ma zostać definicja "technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej", jako technologii lekowej dopuszczonej do obrotu w procedurze centralnej po 1 stycznia 2017 r., spełniającej łącznie następujące warunki:

  • do dnia wydania decyzji o objęciu refundacją nie była finansowana ze środków publicznych;
  • została umieszczona w wykazie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej ("TLWWK") określanych przez AOTMiT.

Generalnie rzecz biorąc, wobec pierwotnie niejasnej definicji, zaproponowano podejście analogiczne do zastosowanego w przypadku technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności ("TLWPI").

 

Cena efektywna

Usunięto stosowanie "ceny efektywnej" w przypadku wydania kolejnej decyzji refundacyjnej po wygaśnięciu wyłączności rynkowej.

Doprecyzowano, że "cena efektywna" stosowana będzie w przypadku wydawania decyzji dotyczącej "kontynuacji refundacji" tylko w przypadku technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

 

Zmiany we wniosku możliwe

Usunięto proponowaną zmianę w art. 18 ust. 4 i dodanie art. 18a, przewidujące, że (odpowiednio):

  • po podjęciu przez Komisję Ekonomiczną ("KE") uchwały wnioskodawca nie będzie mógł dokonać zmiany wniosku, w tym zmiany ceny zbytu netto lub treści RSS oraz
  • MZ będzie mógł przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wnioskodawcą w uzasadnionych przypadkach, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na ochronę zdrowia i życia świadczeniobiorców oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Wniosek o kontynuację

Zrezygnowano z rygoru pozostawienia bez rozpoznania wniosku o "kontynuację refundacji" w przypadku, gdy wnioskodawca nie złoży wniosku najpóźniej na 180 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej decyzji.

Przywrócono (a w zasadzie usunięto usunięcie) standardowego prawa strony postępowania administracyjnego do zawieszenia postępowania (proponowane dodanie ust. 3a i 3b w art. 31).

 

Czas i wynik negocjacji

Doprecyzowano, że ograniczenie czasu trwania negocjacji do 30 dni, w podziale na maksymalnie 3 tury, dotyczyć ma tylko TLWWK i TLWPI.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia we wskazanym powyżej terminie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) KE będzie mogła podjąć uchwałę o skierowaniu na jedne dodatkowe negocjacje, które odbędą się w terminie do 10 dni od dnia podjęcia uchwały.

Doprecyzowano, że w przypadku braku porozumienia, gdy KE podejmie uchwałę negatywną, wynik negocjacji wraz z jego przebiegiem, co ważne - z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - będzie zamieszczany w BIP MZ.

 

Kontynuacja leczenia 

Zmieniono dodany przepis art. 37a w ten sposób, że w przypadku TLWWK lub TLWPI stosowanej w programie lekowym, dla której:

  • uchylono decyzję refundacyjną lub
  • nie wydano decyzji o kontynuacji

- wnioskodawca zobowiązany będzie do zapewnienia  bezpłatnej kontynuacji leczenia pacjentów, którzy rozpoczęli terapię przed dniem uchylenia albo wygaśnięcia decyzji.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz