Nowe stanowiska pracy w szpitalach?

06 Sierpnia 2020, 14:52 lekarze rezydenci

Zastępca kierownika centralnej sterylizatorni, asystent zdrowia publicznego, inżynier biomedyczny, specjalista neurologopeda, Ratownik Medyczny Koordynujący czy technik sterylizacji medycznej - to m.in. nowe stanowiska pracy zaproponowanie w projekcie rozporządzenia MZ, który w czwartek został skierowany do konsultacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie z 2011 r.

Jak podkreśla MZ, w wyniku transformacji kształcenia zarówno w systemie oświaty, jak i szkolnictwa wyższego oraz coraz bardziej rozwijającej się edukacji pozaformalnej, na rynku pracy pojawili się absolwenci posiadający kwalifikacje nieuwzględnione w dotychczasowych przepisach regulujących wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

"Różnorodność wśród kwalifikacji personelu w systemie ochrony zdrowia stanowi szansę do wykorzystania ich przez zakładające wzmocnioną współpracę, podejście do odpowiedzialności zawodowej, oraz ściślejszą integrację pracowników (praca w zespołach terapeutycznych) na rzecz poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych" - przekonuje resort zdrowia.

Nowe stanowiska pracy

W uzasadnieniu czytamy, że proponowane zmiany obejmują m.in.: wprowadzenie nowych stanowisk pracy adekwatnych do potrzeb podmiotów leczniczych takich jak: zastępca kierownika centralnej sterylizatorni, asystent zdrowia publicznego, inżynier biomedyczny, specjalista neurologopeda, specjalista surdologopeda, Ratownik Medyczny Koordynujący, psychoterapeuta, psychoterapeuta dzieci młodzieży, terapeuta środowiskowy, technik sterylizacji medycznej, optometrysta, koder medyczny, koordynator do spraw pakietu onkologicznego, operator procesu dekontaminacji, pracownik ochrony w ośrodku psychiatrii sądowej, inspektor ochrony danych i pełnomocnik ochrony informacji niejawnych;

Zmiany nazw

W myśl projektu wprowadzone zostaną też zmiany w nazwach stanowisk pracy np.:

- dotychczasowe stanowisko „kierownika zespołu techników elektroradiologii” i stanowisko „technika koordynującego
i nadzorującego pracę innych techników elektroradiologii” zastąpiono stanowiskami -  „kierownik zespołu elektroradiologów” i „elektroradiolog  koordynujący i nadzorujący prace innych elektroradiologów”, z uwagi na transformację kształcenia w tym zawodzie i obecność na runku pracy absolwentów studiów na kierunku elektroradiologia,

- wprowadzenie stanowiska „specjalista neurologopeda, surdologopeda” dla którego określono wymóg posiadania tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologpedii (który dotychczas uwzględniony był w wymaganiach określonych dla stanowiska „starszy asystent logopedii”), przy jednoczesnym wykreśleniu wymogu posiadania tytułu specjalisty w ww. dziedzinach z wymagań określonych dla stanowiska „starszy asystent logopedii”;

Kwalifikacje wymagane na stanowiskach

Projekt przewiduje też wprowadzenie zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych na dotychczasowych stanowiskach:

- fizjoterapeuta – przez odniesienie się do kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

- ratownik medyczny – przez odniesienie się do kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

- diagnosta laboratoryjny - przez odniesienie się do kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,

- farmaceuta - przez odniesienie się do kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,

- główny księgowy - przez odniesienie się do kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- pracownik ochrony - przez odniesienie się do kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

- asystenci lekarze lub lekarze dentyści i stażyści lekarze lub lekarze dentyści - rozróżnienie ww. stanowisk przez dookreślenie w wymogach dla asystentów lekarzy lub lekarzy dentystów posiadania prawa wykonywania zawodu, a stażystom lekarzom lub lekarzom dentystom - prawa wykonywania zawodu w miejscu i czasie odbywania stażu podyplomowego.

Większe możliwości awansu

Jak wskazuje resort, zaproponowane zmiany w zakresie stanowisk pracy osób posiadających wykształcenie w zawodzie pielęgniarka lub położna mają charakter redakcyjno–legislacyjny i porządkujący, a ich celem jest zwiększenie możliwości awansu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Resort zdrowia wyjaśnił, że dokonanie aktualizacji stanowisk pracy związane jest również z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ujednolicenie wymogów

"Ponadto wymogi określone dla poszczególnych stanowisk pracy zostały, co do zasady ujednolicone, w kontekście zarówno poziomu wykształcenia, jak i stażu pracy przez ustalenie np. dla stanowisk starszych asystentów wymogu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego oraz 7- letniego stażu pracy, a dla stanowisk takich jak np. „starszy technik farmaceutyczny”, czy „starszy dietetyk” - wymogu uzyskania kwalifikacji zawodowych (bez względu na poziom wykształcenia) i 3-letniego doświadczenia zawodowego. Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu umożliwiono uzyskanie awansu zawodowego dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy, dla których dotychczasowe regulacje nie przewidywały takiej możliwości, np. fizykom medycznym, inżynierom medycznym, higienistkom szpitalnym, pracownikom socjalnym, statystykom medycznym, czy sanitariuszom szpitalnym.

"Proponowane zmiany powinny stworzyć warunki do większego zainteresowania pracą przez stworzenie ścieżki awansu zawodowego i umożliwienie szerszego dostępu do poszczególnych stanowisk pracy. Ponadto podjęte działania powinny przyczynić się do zwiększenia zatrudniania (...)profesjonalnej kadry medycznej, i tym samym skutkować wyższym poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego przez poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych" - czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz