Marszałkowie Województw pytają o finansowanie podwyżek w zdrowiu

13 Sierpnia 2020, 16:20 pieniądze

Konwent Marszałków Województw zwraca uwagę, że konsekwencje finansowe wynikających z ustaw wzrostów wynagrodzeń w placówkach medycznych dotyczą bezpośrednio podmiotów leczniczych, a gdy te nie są w stanie ich pokryć, wówczas obciąża to samorządy. Chodzi m.in. o konsekwencje podwyżki kwoty bazowej.

Konwent Marszałków Województw w przyjętym niedawno stanowisku, przypomina, że kwota bazowa, na podstawie której wylicza się minimalne wynagrodzenie pracowników placówek medycznych została podniesiona z 4 200 do 4 918,17 PLN i obowiązuje od 1 lipca br.

 

O ile wzrosną wynagrodzenia?

W ślad za danymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia - jak podaje Konwent - wynagrodzenia wzrosną odpowiednio w grupach:

  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub pielęgniarki i położnej, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji – wzrost o 754 zł,
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub pielęgniarki i położnej, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – wzrost o 524 zł,
  • fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub pielęgniarki i położnej, wymagający średniego wykształcenia – wzrost o 460 zł.

Kwota docelowych dla 2020 r. najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą po dniu 30 czerwca br. dla pielęgniarek i położnych wzrośnie następująco: 

  • Grupa 7 – współczynnik pracy 1,05 – pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - wzrost o 754,07 zł.,
  • Grupa 8 – współczynnik pracy 0,73  – pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa – wzrost o 524,26 zł,
  • Grupa 9 – współczynnik pracy 0,64 – pielęgniarka albo położna inna niż określona w grupie 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – wzrost o 459,62 zł.

Wzrost w ryczałcie niski i nie dla wszystkich

Konwent przypomina, że w związku z obowiązkiem zwiększenia wynagrodzeń, na wniosek szpitali powiatowych, które wystąpiły do Ministra Zdrowia o wzrost finansowania podmiotów leczniczych, Prezes NFZ dokonał korekty planu finansowego, zwiększył koszty świadczeń o ponad 302 mln zł z i wycenę punktu w ryczałcie szpitali w sieci o 3 proc.

Jednak marszałkowie przypominają, że nie wszystkie podmioty lecznicze funkcjonują w 100  proc. tylko w formie ryczałtu, a w obszarze pozostałych świadczeń, realizowanych na podstawie odrębnych umów zawartych z NFZ, wykorzystywana jest również kadra medyczna, której dotyczy ustawowy obowiązek dokonania wzrostu wynagrodzeń.

Straty pokryją samorządy

"Powyższa regulacja wynagrodzeń – ok. 700 zł na pracownika –  to dodatkowe koszty, na które zarządzający podmiotami leczniczymi nie mają środków, szczególnie że płatnik nie zrekompensował jeszcze podwyżek płac minimalnych, które weszły w życie od 1 stycznia br.(...)" - wskazuje Konwent. Dodatkowo trwająca epidemia koronawirusa obciążyła budżety jednostek ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie kosztów związanych z zakupem środków ochrony indywidualnej.  

"Dlatego też Konwent Marszałków zwraca po raz kolejny uwagę na niepokojący fakt, że konsekwencjami finansowymi, wynikającymi ze zmian legislacyjnych, związanymi ze wzrastającymi kosztami wynagrodzeń, obciążane są bezpośrednio podmioty lecznicze. W zaistniałej sytuacji, koszty związane z realizacją ustawowego obowiązku, na które podmioty lecznicze nie mają pokrycia finansowego, mogą ponieść tak naprawdę podmioty tworzące (np. jednostki samorządu terytorialnego), które – aby zapewnić ciągłość świadczeń opieki zdrowotnej – są zobowiązane do pokrywania ujemnych wyników finansowych lub wspierania finansowego podległych jednostek (pożyczki, prolongaty, dofinansowanie inwestycji itp.)" - czytamy w stanowisku. W myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada ub. roku, przepis ten straci moc po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku.

Konwent zwrócił się z wnioskiem do Rządu RP, w szczególności do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia "o spojrzenie systemowe na istniejący problem i  uwzględnianie w dokonywanych zmianach legislacyjnych, które obciążają dodatkowo podmioty lecznicze, źródeł ich finansowania. Pozwoli to na funkcjonowanie (przynajmniej w danym obszarze) systemu ochrony zdrowia w sposób racjonalny i bezpieczny, w szczególności w nieprzewidzianych sytuacjach ekstremalnych, jakim jest obecny stan epidemii.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz