Nowe zasady działania sieci szpitali. Kto je przygotuje?

17 Sierpnia 2020, 9:33 szpital

W ministerstwie zdrowia powołano kolejny zespół. Tym razem ma on przygotować założenia rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania sieci szpitali. Ile ma czasu na opracowanie nowych zasad działania szpitali w sieci?

Chodzi o zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W myśl zarządzenia zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia.

Kto w zespole?

W skład zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

2) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych;

3) Drugi Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

4) członkowie: dwóch przedstawicieli Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia, a także pięciu przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto w pracach Zespołu mogą brać udział dodatkowe osoby w charakterze doradcy lub eksperta, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów, szpitale i jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodów medycznych.

Jakie zadania?

Zadaniem Zespołu jest opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia, założeń przepisów zmieniających ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2) ) dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie:

1) struktury systemu,

2) zasad kwalifikacji do systemu,

3) zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach systemu - wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Założenia najpóźniej do końca września

Pierwsze posiedzenie ma być zwołanie w terminie 14 dni od wejścia w życie zarządzenia (15 sierpnia br. )

Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra zdrowia założeń, jednak nie później niż 30 września 2020 r.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz