Będą zmiany rozporządzeń wynikające z pionizacji NFZ

18 Sierpnia 2020, 10:55 pielęgniarka lekarz lekarka dokumentacja

Projekty nowelizacji trzech rozporządzeń Ministra Zdrowia zostały skierowane do konsultacji społecznych. Konieczność nowelizacji wynika z pionizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie zmiany przewidziano w projektach?

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wyjaśnia MZ, "konieczność nowelizacji wynika ze zmian organizacyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na dokonaniu jego pionizacji poprzez ujednolicenie sposobu funkcjonowania Funduszu". MZ przypomina, że przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu  (Dz. U. poz. …)

"W związku z pionizacja Funduszu, dokonano zmiany polegającej na zastąpieniu oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Funduszem jako całością" - wskazano w ocenie skutków regulacji.

Komisje konkursowe - nowy skład, nowe zadania

Kolejna regulacja to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy.

W tym projekcie zaproponowano: 

1)   przeprowadzanie postępowania konkursowego przez Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) składanie w toku postępowania konkursowego oświadczeń i zawiadomień w postaci elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) składanie przez oferentów komisji konkursowej w części jawnej konkursu ofert wyjaśnień lub oświadczeń w postaci elektronicznej;

4) rozszerzenie kręgu osób, które mogą być powoływane w skład komisji konkursowych przeprowadzających postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o osoby posiadające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk o zdrowiu;

5) ograniczenie biurokratyzacji przez zniesienie obowiązku wywieszania na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu informacji o ogłoszeniu o postępowaniu w trybie konkursu ofert;

6) w przypadku gdy zawarto umowę z oferentem bez przeprowadzenia weryfikacji jego oferty, zamiast kontroli umowy przeprowadzanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie przeprowadzana weryfikacja oferenta przez komisję konkursową.

Nowa definicja okresu rozliczeniowego dla placówek spoza sieci

Trzeci projekt dotyczy nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt dostosowuje zapisy do ustawy o pionizacji NFZ, a ponadto wprowadza nową definicję okresu rozliczeniowego, która umożliwia świadczeniodawcom zawierającym umowy poza systemem sieci szpitali, rozliczanie umów w okresie dłuższym niż rok kalendarzowy.

W ocenie skutków czytamy, że "nowelizowane rozporządzenie: 

1) wprowadza zmiany  polegające na wskazaniu jako organu właściwego – Prezesa NFZ w miejsce dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz na zastąpieniu oddziału wojewódzkiego NFZ – Funduszem Zdrowia rozumianym jako oddział wojewódzki lub Centrala NFZ;

2) zmienia definicję okresu rozliczeniowego co umożliwi bardziej elastyczne kształtowanie długości okresów rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy nie będzie już trwał rok kalendarzowy. Nie będzie mógł przekraczać terminu obowiązywania umowy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań".

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz