Projekt rozporządzenia ws. pionizacji NFZ

25 Sierpnia 2020, 13:02 NFZ

Do opiniowania skierowany został projekt noweli rozporządzenia w sprawie tzw. pionizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy, że to już kolejne podejście do spionizowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Po raz pierwszy o planach resortu (a właściwie Prawa i Sprawiedliwości) dowiedzieliśmy się podczas procedowania rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu procedowania. Wówczas przepisy dot. pionizacji NFZ znalazły się w części wniesionych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości poprawek do projektowanej ustawy.

Przypomnijmy, że prace nad ustawą nie zostały zakończone, jednocześnie resort zdrowia już przygotowuje grunt do usprawnienia zmian organizacyjnych w Funduszu. Tym razem to resort skierował do opiniowania projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

-Konieczność nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmian organizacyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na dokonaniu jego pionizacji przez ujednolicenie sposobu funkcjonowania Funduszu - uzasadnia Ministerstwo Zdrowia.

Projekt rozporządzenia zmienia strukturę organizacyjną:

Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, przez:

a) przekształcenie:

– Biura Kadr i Szkoleń w Biuro Spraw Pracowniczych mające na celu zaakcentowanie kluczowej roli pracowników jako jednej z grup interesariuszy Strategii NFZ oraz podkreślenie usługowej roli Biura Spraw Pracowniczych wobec pracowników,

– Departamentu Obsługi Pacjenta w Departament Obsługi Klientów mające na celu zaakcentowanie szerszego spektrum interesariuszy obsługiwanych przez NFZ za pośrednictwem tego departamentu (osoby zdrowe, pacjenci, świadczeniodawcy),

b) połączenie komórek:

- Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych, Specjalisty do Spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych w Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania mające na celu zapewnienie koordynacji realizacji zadań związanych z przetwarzaniem o zabezpieczeniem informacji, w tym danych osobowych w NFZ;

Oddziałów wojewódzkich NFZ, przez:

a) przekształcenie:

- komórki Rzecznika Prasowego w Zespół Komunikacji Społecznej,

– Wydziału Kadr i Szkoleń w Wydział Spraw Pracowniczych,

– Zespołu Radców Prawnych w Wydział Prawny,

– Wydziału Spraw Świadczeniobiorców w Wydział Obsługi Klientów,

b) połączenie komórki Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych, Specjalisty do Spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych w Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania,

c) utworzenie:

– Zespołu Nadzoru Wewnętrznego,

– Zespołu Profilaktyki Zdrowotnej.

Ponadto:

1) Prezes Funduszu uprawniony zostaje do ustanawiania pełnomocników podległych bezpośrednio NFZ;

2) w ramach centrów usług wspólnych będą mogły być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska;

3) określony zostaje zakres nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych w centrach usług wspólnych oraz w punktach obsługi klientów.

Wprowadzane modyfikacje ustanawiają również obowiązek sprawowania nadzoru przez dyrektorów właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych centrali NFZ nad realizacją zadań w odpowiadającym im komórkach organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu (oraz punktach obsługi klienta).

Jak uzasadnia resort zdrowia, "powyższe zmiany mają zapewnić jednolitość strukturalną centrali oraz oddziałów wojewódzkich NFZ w celu zapewnienia właściwego poziomu koordynacji i nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań i procesów w NFZ."

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz