Strategia Rzecznika Praw Pacjenta na najbliższe lata

31 Sierpnia 2020, 12:33

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec zaprezentował wieloletnią strategię Rzecznika Praw Pacjenta na lata 2020-2023. Za priorytet tematyczny w 2020 r. uznał sprawy seniorów, a także ochronę i realizację praw pacjentów w kontekście epidemii.

- Stoją przed nami trudne wyzwania, również te związane z epidemią koronawirusa. Dlatego potrzebujemy dobrego planu i sprawnie działającego urzędu, który wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Wierzę, że realizacja wskazanych celów doprowadzi do wzmocnienia pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia – wskazał Rzecznik prezentując kluczowe założenia strategii działania urzędu na lata 2020-2023.

Jakie priorytety w 2020 r.?

- Niezależnie od przyjętych na lata 2020-2023 wieloletnich celów strategicznych, w każdym roku działalności deklaruję przygotowanie pogłębionej analizy problemów konkretnych grup Pacjentów w ramach priorytetów tematycznych. Z uwagi na uwarunkowania społeczne, za priorytet tematyczny w 2020 roku uznałem sprawy seniorów. Natomiast biorąc pod uwagę stan epidemiologiczny Polski, drugi z priorytetów tematycznych obejmuje ochronę i realizację praw pacjentów w kontekście epidemii - wskazał Rzecznik.

Edukacja, bezpieczeństwo, wsparcie pacjenta

Jak wyjaśnił Rzecznik, strategia wieloletnia zakłada podejmowanie zadań w obszarze trzech uzupełniających się potrzeb pacjentów, jakimi pozostają edukacja, bezpieczeństwo i wsparcie.

Jeżeli chodzi o edukację pacjentów, to chodzi o pogłębianie ich świadomości w zakresie przysługujących im praw, poprzez systematyczne działania edukacyjne.

Rzecznik widzi również zasadność współpracy w zakresie edukacji Pacjenta z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych, "dostrzegających wartość w kontakcie z Pacjentem o wyższych kompetencjach zdrowotnych".

Edukacja dla osób wykluczonych cyfrowo

Rzecznik podkreślił, że ważnym elementem działań edukacyjnych będą projekty skierowane do osób tzw. wykluczonych cyfrowo, które wymagają podjęcia bardziej tradycyjnych środków przekazu - jak wykłady przeprowadzane osobiście lub wydruki informacyjne. 

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów

Drugi z kluczowych obszarów, na jaki wskazuje Rzecznik, to poprawa bezpieczeństwa Pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Według niego, istotnym pozostaje monitoring zdarzeń niepożądanych, a także kompleksowość świadczeń zdrowotnych, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością.

"Zasoby kadrowe podmiotu leczniczego, jego wyposażenie, organizacja pracy oraz sytuacja finansowa, mają podstawowy wpływ na proces opieki nad pacjentem. Od polityki poprawy jakości w ochronie zdrowia nie ma odwrotu, nawet pomimo chwilowych trudności z organizacją świadczeń, związanych ze stanem epidemii. Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjenta ważne pozostaje budowanie zaufania i współpracy pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym – również poprzez wdrażanie wysokich standardów obsługi Pacjenta, niezależnie czy kontakt ten odbywa się w sposób tradycyjny, czy w formie teleporady" - czytamy w strategii. Rzecznik wskazuje, że konieczne jest w związku z tym wzmocnienie jego uprawnień.

Kolejnym elementem w tym zakresie są również szkolenia prowadzone dla podmiotów leczniczych przez ekspertów Biura oraz spotkania informacyjne dla uczestników systemu ochrony zdrowia w Polsce. Rzecznik zamierza też prowadzić szkolenia z zakresu praw Pacjenta dla uczelni medycznych. 

Wsparcie Pacjenta

W planach Rzecznika na najbliższe lata jest też zintensyfikowanie działań w zakresie wsparcia Pacjenta.

"Pacjent korzystający z systemu opieki zdrowotnej często ma ograniczony wpływ na jego organizację i funkcjonowanie. Zdarzają się też sytuacje, gdy z uwagi na stopień natężenia choroby, nie może pełnić roli aktywnego partnera w kontaktach z personelem medycznym. Z tych względów Rzecznik planuje wspierać Pacjentów poprzez swoje kompetencje ustawowe m.in. możliwość uczestnictwa w sprawach cywilnych na prawach prokuratora, a także działania systemowe, skoncentrowane na bieżących problemach ochrony zdrowia. Bardzo ważne są również inicjatywy wzmacniające pozycję i kompetencje pacjenta w systemie" - stwierdza Rzecznik.

 

 

Źródło: RPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz