GUS policzy wszystko od nowa. Co ze zdrowiem?

25 Września 2020, 13:57

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w październiku 2020 r. opublikowane zostaną zrewidowane dane roczne dla produktu krajowego brutto (PKB) i dochodu narodowego brutto (DNB). Rewizja obejmie pełny zakres rocznych i kwartalnych rachunków narodowych, począwszy od 1995 roku.

Po co ta rewizja?

W przyszłym miesiącu, w październiku, opublikowane zostaną zrewidowane dane z rachunków narodowych za lata 1995-2018. Rewizja tych danych oznacza wprowadzenie zmian w agregatach:, tj. produkcji globalnej, zużycia pośredniego, wartości dodanej brutto, spożycia w sektorze gospodarstw domowych, spożycia w sektorze instytucji rządowych, akumulacji, eksportu, importu, kosztów związanych z zatrudnieniem a tym samym i wartości PKB czy dochodu narodowego brutto. 

Rewizje benchmarkingowezgodnie ze Zharmonizowaną Europejską Polityką Rewizji, dokonywane są we wszystkich państwach członkowskich, zarówno w krajowych urzędach statystycznych, jak i w bankach centralnych. Dzięki współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem Polskim, odpowiednie zmiany zostaną w sposób spójny wprowadzone do rachunków narodowych i bilansu płatniczego. 

Rachunek narodowy - co to jest?

Rachunki narodowe są zbiorem logicznie powiązanych ze sobą rachunków makroekonomicznych i bilansów opracowywanych w celu przedstawienia komplementarnego obrazu całej gospodarki narodowej. Jego istotą jest dostarczenie logicznego i wewnętrznie spójnego zestawu definicji i mierników wytworzonej w danym kraju produkcji i usług, dzięki którym można byłoby ocenić stan całej gospodarki. Bazą metodologiczną analizy rachunków narodowych jest cały szereg wzajemnie powiązanych kategorii ekonomicznych; jak PKB czy wskaźnik dobrobytu ekonomicznego (DEN).

Wpływ na wydatki na zdrowie

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną Polityce Zdrowotnej przez Główny Urząd Statystyczny, rewizja benchmarkingowa 2020 w rachunkach narodowych spowoduje zmianę zarówno wartości nominalnych jak i dynamik PKB.

Wygląda na to, że w ramach rewizji może się okazać, że zmianie ulegną dane, które stanowią benchmark dla wyliczeń np. nakładów na zdrowie w odniesieniu do PKB sprzed 2 lat (tzw. ustawa o 6 proc. na zdrowie, czyli ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

25 lat zmian

Rewizja obejmie pełny zakres rocznych i kwartalnych rachunków narodowych, począwszy od 1995 roku. Kolejne rewizje danych dotyczących rachunków narodowych będą przeprowadzane przez GUS, jak i urzędy statystyczne w innych krajach UE, w 2021 r. i 2022 r., co wynika z harmonogramu prac przyjętego na poziomie Unii Europejskiej.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz