Możliwość wystawiania „recept 75+” od października

23 Września 2020, 14:18 lekarz pacjent recepta wizyta

Uruchomienie funkcjonalności Systemu e-Zdrowie umożliwiającej pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach (...) przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia oraz do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), przewidywane jest na 1 października 2020 r. Biorąc pod uwagę, iż rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystawiania tzw. „recept 75+” (...) uzależnione jest od uruchomienia przedmiotowej funkcjonalności, to tym samym możliwość ich wypisywania powinna nastąpić 1 października 2020 r.

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, to odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa NRL Andrzeja Matyi z 28 lipca 2020 r., w którym prosił o wyjaśnienie sprawy, gdzie mimo obowiązujących przepisów poszerzających krąg osób uprawnionych, faktyczne skorzystanie z ich rozwiązań jest wyłączone.

Prezes NRL, popierając wystąpienie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” z 3 lipca 2020 r., apelował o jak najszybsze uruchomienie możliwości korzystania przez pacjentów 75+ z prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

  1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  2. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Szerszy krąg na razie na papierze?

Jak przypomina Izba, poszerzenie kręgu osób uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki „75+” nastąpiło na mocy przyjętej 19 lipca 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Receptę na leki 75 plus wypiszą już nie tylko w POZ. Zmiany w e-zdrowiu Znowelizowany art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który poszerzył krąg osób uprawnionych do wystawienia recepty na bezpłatne leki dla osób 75+, wszedł w życie 1 lipca 2020 r.

Według Ministerstwa Zdrowia uruchomienie funkcjonalności P1 dla recepty 75+ wyznaczone na 1 października nie pozbawia pacjentów dostępności do niezbędnych dla nich leków, bowiem recepty 75+ mogą być nadal wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. m.in. przez lekarza POZ, który ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej.

Resort podkreślił, że POZ odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, ponieważ jest pierwszym etapem, w którym pacjent pojawia się w systemie opieki zdrowotnej, jak również zapewnia odpowiednie kierowanie pacjenta na inne poziomy opieki zdrowotnej. Dodatkowo dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, lekarzowi POZ zapewnia § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zgodnie z którym, wytworzona dla pacjenta dokumentacja jest przekazywana przez osobę, która ją wytworzyła osobie kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie za pomocą środków komunikacji (lub w postaci papierowej, gdy warunki organizacyjnotechniczne uniemożliwiają jej przekazanie w formie elektronicznej) w terminie 7 dni od jej wytworzenia. To przesądziło o przyznaniu uprawnienia do wystawiania recept dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia, co do zasady lekarzom oraz pielęgniarkom udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ.

Ministerstwo Zdrowia doprecyzowuje jednak, że uprawnionymi na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej do wystawiania przedmiotowych recept są nie tylko lekarz POZ i pielęgniarka POZ w rozumieniu ustawy o POZ, ale wszyscy lekarze realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń z zakresu POZ.

Izba lekarska przypomina, że od początku istnienia projektu zapewniającego bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia, samorząd lekarski domagał się poszerzenia możliwości wystawienia recept na bezpłatne leki. W jego opinii niezasadne było ograniczenie kręgu osób uprawnionych do wystawienia recepty tylko do lekarzy POZ oraz w ramach pro familia dla lekarzy na emeryturze, ponieważ skutkuje to m.in. niepotrzebnym odsyłaniem pacjenta od lekarza działającego w ramach AOS do lekarza POZ tylko po uzyskanie recepty.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz