Senat: ustawa o Funduszu Medycznym z 37 poprawkami

30 Września 2020, 20:38 SENAT

37 poprawek przyjął w środę Senat do ustawy o Funduszu Medycznym. Przewidują one m.in. że wpłaty z budżetu państwa będą nie niższe niż 4 mld zł. 

Poprawki zmierzają m.in. do zapewnienia corocznego przekazywania Funduszowi Medycznemu wpłaty z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 miliardy zł – począwszy od 2021 r. Wcześniejsze zapisy przewidywały limit do 4 mld zł.

Kolejne poprawki dążą do rezygnacji z unormowania przewidującego uprawnienie ministra zdrowia do zlecania, w drodze porozumienia, innemu podmiotowi realizacji przewidzianych w ustawie zadań Funduszu Medycznego lub ich części.

Ponadto senatorowie opowiedzieli się za tym, by programy inwestycyjne finansowane z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych mogły obejmować wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania nie tylko świadczeń opiekuńczo-leczniczych, ale również pozostałych świadczeń opieki zdrowotnej.

Senatorowie skreślili też przepis przewidujący odstępstwo od zasady, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego minister zdrowia nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Dodatkowo senatorowie chcą, by minimalna wysokość środków finansowych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli tzw. zapisy ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie, nie obejmowała corocznych wpłat z budżetu państwa na rzecz Funduszu Medycznego.

Kolejne poprawki zmierzają do tego, aby kwalifikacja danej  na listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności oraz odmowa tej kwalifikacji następowały w drodze decyzji administracyjnej ministra zdrowia wydawanej wobec podmiotu odpowiedzialnego właściwego dla danej technologii lekowej.

Izba opowiedziała się za tym, by określanie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykazu technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności następowało nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a nie jak zaproponowano w ustawie nie rzadziej niż raz do roku. Podobnie - by określanie przez AOTMiT wykazu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej następowało nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a nie  – jednorazowo.

Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu.

Źródło: senat.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz