MZ: projekt o ścieżce pacjenta z podejrzeniem COVID - w konsultacjach

05 Października 2020, 9:55 diagnosta diagnostyka koronawirus wymaz covid epidemia pandemia

Projekt rozporządzenia regulujący ścieżki postępowania z pacjentem w zależności od wyniku oceny jego stanu przez lekarza POZ, wyniku zleconego testu na COVID-19 oraz stopnia samodzielności - trafił do konsultacji publicznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Jak wyjaśnia MZ, projekt powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie covid-19. "Koniecznym stało się zapewnienie sprawnej i wydolnej opieki medycznej, gwarantującej zarówno diagnostykę, jak i racjonalne prowadzenie pacjenta po potwierdzeniu zakażenia covid-19 w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wirusem. Dotychczasowy schemat, zakładający podejmowanie decyzji odnośnie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, okazał się niewydolny" - przyznaje ministerstwo.

"Proponuje się aby zarówno kierowanie na badanie w kierunku zakażenia, jak i decyzja odnośnie dalszego postępowania  z pacjentem realizowane były przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach opieki sprawowanej nad pacjentem lub przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanym dalej „świadczeniodawcą szpitalnym”, któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 albo art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu)" - wyjaśnia MZ.

MZ wskazuje, że na czynności te składa się: ocena stanu zdrowia pacjenta, skierowanie na badanie w kierunku zakażenia covid-19, decyzja dotycząca odbycia izolacji bądź skierowania do leczenia szpitalnego.

Projekt uwzględnia uzgodnienia między ministrem zdrowia, a środowiskiem lekarzy rodzinnych, jakie zapadły na spotkaniu w ostatni czwartek Schemat prowadzenia pacjenta: jest porozumienie MZ z lekarzami POZ Chodzi m.in. o to, aby lekarze POZ sami decydowali o tym, czy zlecać test w ramach teleporady czy w ramach bezpośredniej wizyty. Dotychczas warunkiem zlecenia testu w ramach teleporady było wystąpienie u pacjenta 4 objawów koronawirusa. Lekarze POZ otrzymają także dodatkowe finansowanie za opiekę nad pacjentem z dodatnim wynikiem.

Projekt trafił do konsultacji w piątek z pięciodniowym terminem na wyrażenie ewentualnej opinii i uwag.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz