Propozycja kompromisowej poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty

05 Października 2020, 15:35 Apteka

O przyjęcie kompromisowej poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty apelują Federacja Pacjentów Polskich oraz organizacje zrzeszające pracodawców, producentów leków i hurtownie farmaceutyczne. Chodzi o zapisy, które będą gwarantowały niezależność farmaceuty i kierownika hurtowni, umożliwią skuteczną interwencję zapobiegjącą tzw. odwróconemu łańcuchowi dystrybucji, a jednocześnie nie doprowadzą do nieuzasadnionego zamknięcia apteki lub hurtowni.

Pod koniec września podczas posiedzenia podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty przyjęto poprawkę zmieniającą art. 120 ustawy – Prawa farmaceutycznego. Umożliwia ona Inspekcji Farmaceutycznej arbitralną decyzję urzędniczą o czasowym zamknięciu hurtowni farmaceutycznej, apteki i punktu aptecznego. Przewiduje bowiem możliwość natychmiastowego unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego w przypadku ingerowania właścicieli podmiotów w autonomię realizacji zadań kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej.

 

Propozycja kompromisu

Federacja Pacjentów Polskich, wszystkie organizacje zrzeszające producentów leków, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, Pracodawcy RP oraz Konfederacja Lewiatan apelują o zmianę poprawki, która - jak ostrzegają - może doprowadzić do bezpodstawnego i nagłego zamknięcia hurtowni leków lub apteki.

Jak wskazują, "proponowany przepis grozi bowiem brakiem leków na rynku, a dla przedsiębiorców możne oznaczać dewastujące straty ekonomiczne".

Organizacje zaproponowały więc wprowadzenie rozwiązań kompromisowych gwarantujących niezależność farmaceuty, a jednocześnie zapobiegających sytuacjom, w których zwykłe nieporozumienie pomiędzy farmaceutą czy kierownikiem hurtowni a podmiotem prowadzącym aptekę lub hurtownię mogłoby stać się powodem ich unieruchomienia.

- Rozumiejąc przytoczone podczas podkomisji argumenty dotyczące posiadania efektywnych instrumentów nadzoru nad rynkiem i możliwości szybkiej i skutecznej interwencji w przypadkach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, przygotowaliśmy propozycje, które będą zapobiegać tego typu patologiom, ale jednocześnie nie doprowadzą do równie groźnych skutków, których konsekwencją będzie dewastacja ekonomiczna przedsiębiorców, brak stabilności, przewidywalności prawa, jednoznaczności przepisów i wyraźnej podstawy prawnej, jeśli chodzi o normy zakazowe oraz ryzyko nagłego przerwania dostępu do leków – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

 

Kształt poprawki

Poprawka traktuje uniemożliwianie realizacji zadań kierownika apteki czy hurtowni jako przejaw naruszenia przepisów o obrocie produktami leczniczymi i podstawę do unieruchomienia placówki ograniczonego do 3 miesięcy. Jednocześnie zakłada, że unieruchomienie nie zastępuje sankcji w postaci decyzji nakazującej usunięcie uchybień, a jedynie ją uzupełniała.

Unieruchomienie placówki mogłoby więc nastąpić dopiero w razie braku terminowego usunięcia stwierdzonych uchybień. W przypadku uwzględnienia poprawki dostępne byłyby więc sankcje: nakaz usunięcia uchybień w określonym terminie, w razie braku usunięcia uchybień – unieruchomienie placówki, w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – unieruchomienie placówki niezależnie od usunięcia uchybień.

 

Pod apelem podpisały się: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”,  Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,  Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED,  Federacja Polskich Pacjentów,  PASMI – Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty,  Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych,  Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych,  Pracodawcy RP,  Konfederacja Lewiatan.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz