Strategia na rzecz rozwoju aptek z podpisem MZ

07 Października 2020, 13:05 Apteka

Minister zdrowia dr Adam Niedzielski oraz prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podpisali strategiczny dokument ramowy “Strategia na rzecz rozwoju aptek”.

 

Porozumienie obejmuje m.in rozwiązanie palących problemów, do których zaliczono łamanie podstawowych zapisów Prawa farmaceutycznego, kwestie pełnienia przez apteki obowiązkowych dyżurów nocnych czy prawa do równego dostępu aptek i pacjentów do leków ratujących życie i zdrowie. W dokumencie uwzględniono także temat wynagrodzenia dla farmaceutów pracujących w szpitalach.

Strategia zakłada przede wszystkim zakończenie prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, do końca 2020 r.

Resort zobowiązał się także do zwiększenia roli organów samorządu aptekarskiego w postępowaniach w sprawie udzielania, zmiany lub cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni farmaceutycznych a także postępowaniach dot. ustanowienia kierownika apteki.

Zgodnie z treścią dokumentu minister zdrowia zobowiązali się do "skutecznego egzekwowania stosowania przepisów antykoncentracyjnych, w tym ustanawiających zakaz prowadzenia więcej niż 4 aptek w skali kraju lub 1% aptek w skali województwa". Planowane jest także zwiększenie nadzoru oraz wysokości kar za ich naruszanie.

W I kwartale 2021 r. wypracowane mają zostać rozwiązania, które wspierają niezależność oraz samodzielność farmaceutów a także "pozwalają na skuteczniejszą walkę z niepożądanymi zjawiskami takimi jak firmanctwo oraz nieprzestrzeganie zakazu reklamy aptek i ich działalności".

Co ważne, strony zobowiązały się do "uregulowania zasad obrotu pozaaptecznego poprzez wprowadzenie obowiązku wpisu podmiotów prowadzących obrót lekami do rejestru i wskazanie NFZ, jako beneficjenta z tytułu opłat rejestracyjnych oraz wprowadzenia zasad przechowywania, eksponowania leków i stosowania odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów".

Farmaceuci to jedna z tych grup zawodowych, która w dobie epidemii koronawirusa jest pierwszym z ogniw całego systemu ochrony zdrowia. Jest to niewątpliwie ogniwo mocne, które jak pokazują nam ostatnie miesiące, wypełnia wszelkie standardy profesjonalizmu w kontakcie z potrzebującymi, z pacjentami. Wspólnie chcemy dążyć do pełnego uregulowania szeregu palących kwestii związanych z opieką farmaceutyczną i uregulowaniem statusu zawodu farmaceuty - mówi minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

Niezwykle ważną rzeczą, którą niesie ze sobą to porozumienie, jest to, że udało nam się wspólnie nie tylko nazwać te problemy, ale również ustalić wstępną mapę drogową prowadzącą do ich rozwiązania - mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Pełna treść dokumentu:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz