Jest pakiet ustaw wspierających walkę z pandemią

19 Października 2020, 19:39 sejm

Obowiązkowe maseczki, kary dla szpitali i przedsiębiorców, podwyżki dla lekarzy. Są nowe pomysły PiS na walkę z COVID-19. Jutro pakiet ustaw trafi pod obrady Sejmu.

1. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. Poselski projekt ustawy, który wpłynął dzisiaj do laski marszałkowskiej przewiduje objęcia sankcjami nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej także o osoby zdrowe. Wydłuża okres realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne, wzmacnia kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, wyłącza odpowiedzialnocś karną za określone czyny popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19.

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia ustawa o „dobrym Samarytaninie” przewiduje zniesienie odpowiedzialności karnej dla medyków, którzy walczą z COVID-19. Jak tłumaczył minister MZ chce dać gwarancję bezpieczeństwa karnego dla lekarzy: chodzi o wyłączenie z odpowiedzialności karnej lekarzy, którzy podczas walki z COVID-19 popełnią błąd. Błąd nie będzie mógł mieć charakteru ewidentnego zaniedbania.

Ministerstwo zdrowia również wprowadza ułatwienia w przyjmowaniu do pracy lekarzy spoza Unii. Taka osoba musi posiadać prawo pobytu w RP i mieć potwierdzony przez konsula dyplom lekarza. A także co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w danej specjalizacji, w której będzie pracował w Polsce. Musi też znać język polski.

Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 ust. 5, oraz krajowy koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 20a ust. 3, korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. ‑ Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych.

Pacjenci zyskali wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne, a okres realizacji recept na nie się kończy. Założono maksymalnie 150 dni - bo tyle może trwać tzw. sezon grypowy.

sankcje dla placówek medycznych. Zgodnie z przepisami NFZ może zabrać część kontraktu (nawet 50 proc.) kontrolowanego okresu - m.in. za odmowę wykonania polecenia, nieprzyjęcie pacjenta, leczenie w sposób nieodpowiadający wymaganiom określonym przez NFZ albo podawanie nieprawdziwych informacji do liczby miejsc czy warunków do leczenia czy też nie wprowadzenia zalecanych zmian po kontroli.

Ustawa obejmuje zmianę zapisu w kodeksie wykroczeń, dot. chorych albo podejrzanych o chorobę zakaźną, sankcjonującą karą grzywny albo naganą nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej.  

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

 

2. Noszenie maseczek będzie obowiązkowe

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Zgodnie z ustawą, niezasłaniania ust i nosa będzie stanowić uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży albo świadczenia usługi.

 

3. Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1500 zł dla osób, które wykonują zawód medyczny, mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Dodatek finansowy będzie przyznawany bez względu na podstawę zatrudnienia. Na ten cel przeznaczono 300 mln zł. 

 
 
 
4. Projekt dotyczy przywrócenia jednostkom samorządu terytorialnego możliwości dokonywania zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosując przepisów Prawa zamówień publicznych.
 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz