Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę covidową

22 Października 2020, 9:10 komisja zdrowia

Komisja Zdrowia w nocy zakończyła pracę nad projektami poselskich projektów covidowych. Posłowie byli m.in. przeciw zniesieniu ustawowej regulacji obowiązku noszenia maseczek, gwarancją 100% wynagrodzenia dla pracowników niemedycznych przebywających na kwarantannie czy zmniejszeniu wysokości kar dla szpitali nierealizujących świadczeń dla pacjentów z koronawirusem.

W środę, Komisja Zdrowia odrzuciła poprawkę złożoną przez posłów Konfederacji, która przewidywała usunięcie zapisów ustawowo regulujących obowiązek noszenia maseczek. Odrzucona została również poprawka dot. obniżenia kar za nieprzestrzeganie tego przepisu - do 100 zł. Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy kara ta wynosi "do 1000 zł".

Pełne wynagrodzenie w kwarantannie

Posłowie Lewicy złożyli także poprawkę przewidującą, by wszystkie osoby (nie tylko medycy i służby mundurowe) przebywające na kwarantannie otrzymywały pełną wartość wynagrodzenia, a nie jak do tej pory, 80 proc. wynagrodzenia. 

Jak argumentował wiceminister zdrowia, "pracownicy medyczni, służby mundurowe  to osoby zaangażowane bezpośrednio w walkę z COVID-19" a w ocenie resortu "ta poprawka jest zbyt daleko idąca". 

Poprawka została odrzucona 

Kwota wolna od podatku w ustawie covidowej

Odrzucone zostały także poprawki Konfederacji, które przewidywały ustanowienie kwoty wolnej od podatku w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia oraz dobrowolny ZUS, do przychodu w wysokości 500 tys. zł rocznie. Poprawki zostały odrzucone.

Lekarze z zagranicy

Konfederacja wniosła o odrzucenie zapisów umożliwiających priorytetową rekrutację lekarzy z zagranicy.

- Nie ma szans byśmy pozyskali w czasie pandemii dodatkowych lekarzy z zagranicy. Nikt ich nie wypuści. Jednocześnie rozluźnianie systemu i stwarzania nierównych poprawności na rynku, gdzie jedni muszą podlegać pewnym rygorom, a inni nie jest zbyt pośpieszne i niepotrzebne w obecnej sytuacji - argumentował Dobromir Sośnierz. Poprawka została odrzucona.

Komisja poparła jednocześnie poprawkę Bolesława Piechy dotyczącą zatrudniania lekarzy spoza UE. Dotychczasowe brzmienie projektu przewidywało, że prawo wykonywania zawodu - po spełnieniu określonych warunków - będzie można przyznać "cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Zgodnie z przyjętą poprawką taką zgodę będzie można przyznać "osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw Unii Europejskiej". Jak wyjaśnił poseł Bolesław Piecha, dzięki takiej zmianie z nowych przepisów będą mogli skorzystać również Polacy, którzy uzyskali dyplom lekarski w krajach spoza UE.

 Prawo budowlane

Posłowie przychylili się także do poszerzenia przepisu dotyczącego tego, że za zgodą wojewody w czasie epidemii nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne podmioty w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 nie podlegają pod przepisy m.in prawa budowlanego czy dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zapewnić ma to "usprawnienie budowy lub organizację szpitali tymczasowych albo przeznaczenia uzdrowiska, czy prywatnego szpitala". 

Jednocześnie, przy tworzeniu m.in. szpitali tymczasowych nie będzie wymagane stosowanie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Karanie lekarzy

Posłowie Lewicy wnioskowali także przywrócenie zapisów dot. artykułu 37.a, sprzed zmian 4. tarczy antykryzysowej, kiedy to zaostrzono kary za nieumyślny błąd medyczny. Jak argumentowała posłanka Lewicy, Magdalena Biejat tzw. zapisy dobrego samarytanina "są zbyt skromne" i "ograniczają się do walki z COVID-19".   - Stan kryzysowy mamy w całej ochronie zdrowia, nie tylko tam gdzie leczy się pacjentów covidowych. Powinniśmy skorzystać z okazji poruszenia tematu odpowiedzialności zawodowej by te zmianę (art. 37.a) odwrócić - mówił.

-W zaproponowanej ustawie mamy przepisy zwalniające z odpowiedzialności karnej. Są one adekwatne do obecnych potrzeb. Jesteśmy po publicznych deklaracjach Adama Niedzielskiego i Zbigniewa Ziobry, że w ramach długo oczekiwanych zmian w zakresie systemu no fault podejdziemy do sensownej systemowej zmiany art. 37a Dzisiejsze brzmienie artykułu wyłączające z postępowania karnego jest wystarczające - argumentował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. 

Poprawka została odrzucona.

Zamówienia samorządów uelastycznione

Przyjęto też poprawkę Koalicji Obywatelskiej stanowiącą o tym, że w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby samorząd może dokonać zamówień na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ale w terminie 14 dni musi zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie lub podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia.

 Kierowanie lekarzy do pracy

Jedna z odrzuconych poprawek KO, która wzbudziła dyskusję, zmierzała do tego, by ograniczyć zobowiązanie samorządów zawodów medycznych jedynie do przekazywania wojewodzie albo właściwemu ministrowi zdrowia listy osób wykonujących zawód medyczny zwierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany. Zaproponowano również dopisanie do wykazu tych osób informacji o posiadanej przez lekarza specjalizacji.

Poprawka jednocześnie usuwała sformułowanie, że przekazywana lista dotyczy personelu medycznego, który "może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii". Posłowie argumentowali, że izby lekarskie czy pielęgniarskie nie mogą przygotować wykazu osób, które mogłyby być oddelegowane do pracy przy COVID-19, bo nie mają pełnej wiedzy, czy takie osoby spełniają określone w ustawie kryteria, np. czy wychowują dzieci, czy są w ciąży, czy mają przewlekłe choroby. Jak wskazywał poseł KO Marek Sowa, "samorządy muszą zastosować te wszystkie wyłączenia i do wojewody wpłynie baza niekompletna", co może prowadzić do chaosu.

Dodatkowo przywrócono przepis, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 lat.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz