Pracownicy nie zapłacą podatku za darmowe szczepienie przeciw grypie

26 Października 2020, 11:11 pieniądze kasa

Pracownicy, którym pracodawcy sfinansują szczepienie przeciwko grypie, nie będą musieli zapłacić podatku od tego świadczenia. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do opiniowania.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie

Jak wyjaśnia MF, projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Obecnie, w sytuacji gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy) lub zalecanych szczepień ochronnych, nie nakładają na dany podmiot (np. pracodawcę, zleceniodawcę) obowiązku poniesienia kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w odniesieniu do zatrudnianych osób, to fakt sfinansowania tego rodzaju świadczenia przez firmę, oznacza powstanie u osoby fizycznej przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia(...) - wyjaśnia MF. Przychód ten podlega opodatkowaniu zgodnie z kwalifikacją do źródła przychodów.

"Oznacza to, że jeżeli np. pracodawca (nie będąc do tego obowiązanym) sfinansuje pracownikowi szczepienie przeciw grypie, po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. według stawki w wysokości 17% w odniesieniu do podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 85 528 zł oraz stawki w wysokości 32% w odniesieniu do nadwyżki ponad tę kwotę" - wskazuje MF.

Jak podkreśla, wejście w życie projektowanego rozporządzenia zmieni ten stan rzeczy. Na podstawie rozporządzenia wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień przeciw grypie, nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku, a podatek wcześniej zapłacony zostanie zwrócony podatnikowi (co do zasady w rozliczeniu rocznym).

W myśl projektu, korzyść tego rozwiązania odczują zarówno pracownicy, którym szczepienie przeciw grypie sfinansuje pracodawca, jak i zleceniobiorcy, którzy otrzymają je od zleceniodawcy, odpowiednio członkowie rad nadzorczych od firm, emeryci od byłych zakładów pracy, czy członkowie związków zawodowych np. od organizacji związkowych.

Nieodpłatne świadczenie z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie obejmuje koszt: badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia oraz konsultacji specjalistycznej (niezbędnej w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia). Zaniechanie będzie miało zastosowanie także wtedy, gdy szczepienia przeciw grypie są realizowane w ramach tzw. pakietów medycznych, jakie firmy wykupują w szczególności dla swoich pracowników. W tym przypadku zaniechaniem objęta będzie wartość świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł. Oznacza to, że opodatkowaniu będzie podlegać jedynie nadwyżka ponad kwotę 100 zł rocznie.

"Jest to wyraz solidaryzmu z wszystkimi przedsiębiorcami (podmiotami), którzy zapewniają osobom fizycznym szczepienia wzmacniające odporność na grypę" - podkreśla MF w uzasadnieniu.

Zaniechanie miałoby mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie w Polsce stan epidemii w związku z COVID-19 .

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz