Jest projekt noweli ust. o zawodach pielęgniarki i położnej

28 Października 2020, 14:45 pielęgniarka

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej trafił w środę do konsultacji publicznych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. uznawania na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz kwestii obszaru swobody świadczenia usług.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Trafił do konsultacji publicznych. Zmiany obejmują kwestie uznawania na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz kwestie z obszaru swobody świadczenia usług.

Projektowana nowela wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Celem jest zapewnienie spójności przepisów prawa krajowego z dyrektywą 2005/36/WE Do projektu ustawy wprowadzono przepis dotyczący pielęgniarek i położnych, które niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły, wykonując zawód pielęgniarki i położnej, ponoszą pełną odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i zarządzanie opieką medyczną świadczoną pacjentowi. Zgodnie z wnioskiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w projekcie umożliwiono pielęgniarce lub położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej złożenie oświadczenia o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Z kolei w zakresie świadczenia usług transgranicznych czasowo i okazjonalnie przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, projektowane przepisy usuwają obowiązek podawania w oświadczeniu informacji dotyczącej czasu i miejsca wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej na terytorium RP.

Dostosowano też przepisy w zakresie warunków przyznawania obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej prawa wykonywania zawodu położnej na terytorium RP przez wskazanie, że jednym z kryteriów jest posiadanie stosownego dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu położnej oraz spełnianie, co najmniej jednego z 3 warunków:

- 3 lata i obejmowało łącznie co najmniej 4600 godzin, przy czym praktyka kliniczna stanowiła przynajmniej 1/3 okresu minimalnego,
- co najmniej 2 lata i obejmowało co najmniej 3600 godzin pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki,
- co najmniej 18 miesięcy i obejmowało co najmniej 3000 godzin pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki oraz co najmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zawodu położnej potwierdzonego stosownym zaświadczeniem.

Ponadto, do projektowanych regulacji dodano przepis zobowiązujący położną (która ukończyła co najmniej 18-miesięczne kształcenie obejmujące co najmniej 3000 godz.) do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zawodu położnej.

Projektowana regulacja dostosowuje również do wymogów dyrektywy 2005/36/WE przepisy dotyczące posiadania doświadczenia zawodowego z obecnych 3 lat, na co najmniej 2 kolejne lata w okresie 5 lat poprzedzających wydanie zaświadczenia wymaganego przy uznaniu praw nabytych położnych.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz