Projekt rozporządzenia ws. recept - do konsultacji. Co zmienia?

19 Listopada 2020, 15:49 recepta e-recepta

Do konsultacji publicznych trafił w czwartek projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. recept. Projekt reguluje m.in. nowe przepisy związane z realizacją recepty transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w innym niż Polska państwie członkowskimi UE lub w państwie członkowskim EFTA.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Jak wskazuje MZ, ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) wprowadziła zmiany w upoważnieniu ustawowym do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zobowiązującego Ministra Zdrowia do wydania nowego rozporządzenia w sprawie recept.

MZ wyjaśnia, że wprowadzona zmiana dotyczy sposobu realizacji recepty transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zmiany dotyczące e-recepty transgranicznej stanowią podstawowy komponent dokonywanych zmian względem poprzedzającego projektowane rozporządzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn.zm.)

"Projekt określa sposób realizacji recept wystawianych zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci papierowej, zakres niezbędnych danych do ich realizacji oraz warunki ich przechowywania. Projekt zawiera ponadto nowe przepisy związane z realizacją recepty transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskimi UE lub w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym" - uzasadnia resort zdrowia.

Przede wszystkim w projekcie uwzględniono specyfikę Dokumentu Realizacji Recepty dla recepty transgranicznej wystawionej w postaci elektronicznej. Również zakres danych wskazanych na Dokumencie Realizacji Recepty został rozszerzony w stosunku do obecnie obowiązującego o dane, które przekazywane są przez apteki w ramach wymiany danych między aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (Komunikaty LEK). Ma to umożliwić stopniowe przygotowanie się do planowanego w przyszłości rozliczania się aptek z NFZ wyłącznie na podstawie Dokumentów Realizacji Recepty, bez konieczności posługiwania się Komunikatami LEK.

W rozporządzeniu uwzględniono również, że na Dokumencie Realizacji Recepty musi być wpisywany numer zapotrzebowania w przypadku realizacji recepty wystawionej ramach importu docelowego.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz