MZ powołuje zespół ds. dystrybucji szczepionki przeciw COVID-19

20 Listopada 2020, 10:22 Szczepienia
Minister zdrowia powołał zespół do spraw dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19.
 

Do zadań zespołu należy:

  1. opracowanie planu dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19 z wyszczególnieniem grup, do których szczepionka ta będzie dostarczana w poszczególnych etapach dystrybucji;
  2. określenie kryteriów wyszczególnienia grup ryzyka, do których szczepionka przeciwko chorobie COVID-19 będzie dostarczana bezpośrednio po zakupie;
  3. monitorowanie procesu realizacji szczepień na chorobę COVID-19 i dokonywanie korekt usprawniających działania wskazane w pkt 1 i 2.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
  2. Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor albo Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;\
  3. Członkowie:

a) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za kwestie związane z polityką lekową,
b) przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia:
᠆ przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
d) przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych,
e) przedstawiciel Dyrektora Centrum e-Zdrowia,
f) przedstawiciel Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
g) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
h) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
i) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
j) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
k) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
l) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
m) przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66 oraz z 2020 r. poz. 5).

źródło: Rozporządzenie MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz