Fundusz Medyczny: MZ szuka kandydatów do Rady funduszu

24 Listopada 2020, 11:40 Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o Funduszu Medycznym ma wejść w życie już za dwa dni, 26 listopada br. Ministerstwo zdrowia zaczęło więc kompletowanie członków Rady tego Funduszu.

Na stronie MZ opublikowano ogłoszenie o naborze na Członka Rady Funduszu Medycznego. Jak przypomina MZ, zgodnie z ustawą o Funduszu Medycznych do zadań Rady należeć będzie:

 • doradztwo w zakresie zadań Funduszu;
 • opiniowanie podziału środków pomiędzy subfundusze;
 • dokonywanie corocznej analizy i oceny skuteczności finansowania przez Fundusz:
  • technologii lekowych,
  • świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia,
  • świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju

 pod względem poprawy ich dostępności i przygotowania rekomendacji na przyszłość;

  • dokonywanie corocznej analizy i oceny skuteczności finansowania przez Fundusz programów profilaktycznych pod względem zwiększenia ich skuteczności i przygotowania rekomendacji na przyszłość;
  • sporządzanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, opinii na temat działalności Funduszu;
  • zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków i propozycji dotyczących działalności Funduszu.

Kto może wejść do Rady?

W myśl ustawy: "Kandydatami mogą być przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy objęte zakresem ustawy. Kandydatów zgłasza organizacja zrzeszająca pacjentów. Pod zgłoszeniem winien widnieć podpis osoby reprezentującej organizację (przewodniczący, prezes lub osoba przez niego upoważniona do reprezentacji organizacji). Zgłoszenia można składać wyłącznie w wersji elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia to jest do dnia 7 grudnia 2020 r. (...) Do zgłoszenia należy dołączyć CV Kandydata oraz statut organizacji podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (skan dokumentu).

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz