Kolejny zespół w MZ. Czym się zajmie?

26 Listopada 2020, 13:27 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia powołał w resorcie Zespół do opracowania planu naprawczego dla odbudowy profilaktyki onkologicznej w związku z pandemią SARS-CoV-2. Kiedy przygotuje propozycje rozwiązań?

Chodzi o zarządzenie MZ ws. powołania Zespołu do opracowania planu naprawczego dla odbudowy profilaktyki onkologicznej w związku z pandemią SARS-CoV-2

Zespół ma być organem pomocniczym ministra zdrowia.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zespołu;

2) członkowie: a) dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, b) dwóch przedstawicieli Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, c) przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, d) przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, f) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, g) przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, h) przedstawiciel Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć też, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

Przewodniczący może też zlecać osobom spoza Zespołu sporządzanie opinii lub ekspertyz.

Do zadań Zespołu należy wypracowanie:

1) szczegółowych założeń dla działań w obszarach profilaktycznych zidentyfikowanych jako wymagające dodatkowego wsparcia w związku z pandemią SARS-CoV-2;

2) narzędzi zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne;

3) nowych programów profilaktycznych oraz metod i narzędzi ich realizacji;

4) rozwiązań wspierających wczesną diagnostykę onkologiczną w czasie i po pandemii SARS-CoV-2.

Przewodniczący przedstawi ministrowi wstępne propozycje rozwiązań "nie później niż do 15 grudnia 2020 r.", zaś  ostateczne rozwiązania - nie później niż do 15 stycznia 2021 r.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz