Będą zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

01 Grudnia 2020, 15:02 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Wydłużenie pilotażu działania centrów zdrowia psychicznego, a także zmiany w ich finansowaniu - przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia, który został skierowany do publikacji.

 
Jak wskazuje MZ w Ocenie Skutków Regulacji, konieczne jest doprecyzowanie przepisów związanych ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację, a także niezbędne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu trwania programu pilotażowego oraz funkcji koordynatora, czy zmiana kwoty ryczałtu wynikająca z waloryzacji.
 
 
 
Pilotaż wydłużony przez pandemię
„Sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwia w prawidłowy sposób przetestowanie rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego. Stąd konieczność wydłużenia pilotażu do końca 2022” - uzasadnia MZ zmianę czasu trwania pilotażu.
 
Ponadto rozporządzenie przewiduje, że centra zdrowia psychicznego nie będą musiały mieć własnego oddziału całodobowego. „Przygotowana propozycja zawiera możliwość zgłoszenia przez podwykonawcę oddziału całodobowego współpracującego z czp do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej zawieranej przez niego z Funduszem. Celem takiego działania jest ograniczenie motywowania do zwiększania bazy łóżkowej oraz umożliwienia świadczenia podwykonawstwa w sposób racjonalny ekonomicznie” - wyjaśnia MZ.
 
Dodatkowo w projekcie, wykreślono roczny okres pozwalający na większą niż 80 tys. liczbę mieszkańców przypadających na jeden Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, ponieważ według MZ „na obecnym etapie pilotażu nie ma to już uzasadnienia".
 
Dopuszczono ponadto możliwości łączenia dyżurów medycznych, jeśli podmiot prowadzi więcej niż jedno czp. Warunkiem jest to, aby na jednego lekarza dyżurnego przypadało nie więcej niż 150 tys. mieszkańców obszarów działania tych centrów.
 
 
Koordynatorzy opieki
 
W projekcie doprecyzowano też kwestię wyznaczania w czp koordynatorów opieki dla poszczególnych pacjentów, a nie jednego koordynatora opieki udzielanej przez czp. Zmiana ta wynika z "błędnej interpretacji przez niektóre podmioty prowadzące czp” dotychczasowych zapisów.
 
 
Zmiany także w finansowaniu
 
Projekt przewiduje zmianę stawki ryczałtu dla centrów „Wzrost stawki ryczałtu jest wynikiem jej waloryzacji (wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia – za dwa okresy), jednocześnie dostosowano w związku z przedłużeniem pilotażu terminy trzech przyszłych waloryzacji” - wyjaśnia MZ.
 
Jak wskazuje, rezygnuje się ze współczynników korygujących w ramach pomniejszeń realizowanych zgodnie z § 21. Jest to bezpośrednio związane ze zmianami wprowadzonymi w pkt 8 – zwiększenie zakresu kompetencji czp. Zmiany mają na celu objęcie przez czp finansowania wszystkich świadczeń z zakresu: świadczeń psychiatrycznych dla przewlekle chorych, świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej, świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dorosłych i świadczeń psychologicznych – udzielonych po 31 grudnia 2020 r.
 
„W przypadku świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych dotyczy to leczenia, które rozpoczęło się po dniu 31 grudnia 2019 r. Propozycja zmiany polega na doprecyzowaniu informacji przekazywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia podmiotom prowadzącym czp” - czytamy w uzasadnieniu.
 
Projekt przewiduje, że nie będzie wyjątków w sytuacji, gdy kwota ryczałtu nie ulega pomniejszeniu. Odstąpiono także od podwyższonego do 40 proc. progu limitu na koszty migracji dla szpitali klinicznych, ponieważ jak wskazuje MZ, "praktyka pokazała, że wyjątek nie ma już obecnie uzasadnienia".
 
Źródło: RCL
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz