Świadczeniodawcy otrzymają pełny ryczałt za XI i XII. Jakie warunki?

02 Grudnia 2020, 15:44 pieniądze kasa

Umożliwienie wypłaty świadczeniodawcom pełnej kwoty zobowiązania za listopad i grudzień 2020 r. pomimo niewykonania wszystkich zakontraktowanych świadczeń - przewiduje projekt rozporządzenia MZ, który w środę został skierowany do ogłoszenia. Jakie warunki muszą spełnić placówki?

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wskazuje MZ w ocenie skutków regulacji, rozporządzenie ma umożliwić wypłatę świadczeniodawcom pełnej kwoty zobowiązania za listopad i grudzień 2020 r. pomimo niewykonania wszystkich zakontraktowanych świadczeń.

Resort zdrowia podkreślił, że w związku z pandemią COVID-19 wielu świadczeniodawców odnotowuje spadek liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. "Powoduje to problemy z zachowaniem stabilności finansowej. Świadczeniodawcy, pomimo trwającej epidemii COVID-19, są gotowi do przyjmowania pacjentów zgodnie z harmonogramem określonym w realizowanej umowie. Jednakże często pacjenci nie zgłaszają się na umówione wizyty. Dotychczas świadczeniodawcy mogli otrzymać co miesiąc 1/12 kwoty zobowiązania wynikającej umowy, ale pod warunkiem jej rozliczenia, tj. zrealizowania świadczeń. W przeciwnym razie byli zobowiązani do jej zwrotu".

Rozporządzenie przewiduje więc, że świadczeniodawcy, którzy spełnią określone w nim warunki, pomimo wykonania tylko części zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej, otrzymają kwotę należności z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy listopad i grudzień 2020 r., ustaloną jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń, bez konieczności jej rozliczenia do końca okresu rozliczeniowego.

Jakie warunki?

Placówki otrzymały taką możliwość pod pewnymi warunkami. Aby otrzymać należności za listopad i grudzień w kwocie 1/12 kwoty zobowiązania określonej w realizowanej umowie o udzielanie świadczeń placówka musi spełniać następujące kryteria:

1) Świadczeniodawca nie zgłaszał przerw w udzielaniu świadczeń z przyczyn innych niż określone w § 3a ust. 1 rozporządzenia ,tj.:

- wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1-3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

- wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- objęcia świadczeniodawcy kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych;

- wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.
 
2) Świadczeniodawca zapewniał gotowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na warunkach zgodnie z realizowaną umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tzn. z miejscem, zakresem oraz harmonogramem.
 
3) Wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie rozliczeniowym do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek, jest nie niższa niż 65 proc. i nie wyższa niż 100 proc. kwoty zobowiązania określonej w umowie dla tego okresu (tzn. okresu rozliczeniowego do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek - od stycznia do października 2020 r.).
 
Projekt nie był przedmiotem konsultacji - jak wyjaśnia MZ - ze względu na  "wyjątkowy charakter rozporządzenia i pilną potrzebę umożliwienia rozliczania i finansowania tych świadczeń".
 
Źródło: RCL

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz