Projekt Narodowego Programu Zdrowia w wykazie prac rządu

18 Grudnia 2020, 12:23 Ministerstwo Zdrowia

Projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 został opublikowany w czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Projekt -w myśl informacji w wykazie -ma być przyjęty do końca roku. W projekcie kolejnej edycji programu zaproponowany został m.in. katalog zadań z zakresu zapobiegania zachowaniom samobójczym.

Przypomnijmy, że Narodowy Program Zdrowia (NPZ), jest - w myśl ustawy o zdrowiu publicznym - dokumentem ustanawianym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego i opiera się na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Obecny program na lata 2016-2020 wygasa z końcem tego roku.

Jak podkreśla ministerstwo zdrowia w opisie projektu, sytuacja zdrowotna w Rzeczypospolitej Polskiej i jej uwarunkowania w okresie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ulegały systematycznej poprawie." Wśród najistotniejszych czynników wskazać należy poprawiające się warunki życia, wzrastającą wiedzę i świadomość w wymiarze dbania o własne zdrowie, a także reformy systemu opieki zdrowotnej".

Dalsze wyzwania - na jakie wskazuje MZ - to "dalsze usprawnianie i koordynacja licznych działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego podejmowanych na rzecz zdrowia oraz kształtowania środowisk sprzyjających zdrowiu".

MZ podkreśla, że wyzwaniem dla zdrowia publicznego – zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w Europie i na świecie – jest pandemia COVID-19. Jak przyznaje MZ, realizacja bieżących działań z zakresu zdrowia publicznego na skutek panującej epidemii została spowolniona.

"Zauważyć także należy, że nieznane będą długofalowe skutki szerzenia się pandemii w zakresie gospodarki, zmian w dotychczasowych zachowaniach ludzi, w szczególności dotyczących aktywności fizycznej, higieny, modeli pracy, rekreacji. Biorąc pod uwagę stałe ryzyko transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, w projekcie rozporządzenia nie wskazywano wprost odniesień do pandemii, gdyż w ocenie projektodawcy byłoby to ograniczające. Niemniej jednak pandemia i jej wpływ na zdrowie publiczne będą elementem prac w ramach celów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem w celu 1, 2, 3 i 4. Przed zdrowiem publicznym w Polsce stają nowe, od dawna nieobecne i do niedawna odległe, wyzwania" - wskazuje resort zdrowia.

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Jednocześnie podkreśla, że niezależnie od nowych uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19, biorąc pod uwagę dane wieloletnie, umieralność i przeciętna długość życia w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej (UE), a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie.

"Społeczeństwo jest w istotnym stopniu obciążone chorobami cywilizacyjnymi, wynikającymi przede wszystkim z niewłaściwego stylu życia, a także zagrożone ich dalszym rozprzestrzenianiem się. Jak pokazują zagraniczne badania naukowe, znacznej części przewlekłych chorób cywilizacyjnych można skutecznie zapobiegać, co jest możliwe dzięki odpowiednio zaplanowanej i wdrożonej profilaktyce zdrowotnej. Koszty leczenia następstw chorób cywilizacyjnych kilkudziesięciokrotnie przekraczają wydatki przeznaczane na profilaktykę tych chorób.  Istotą interwencji w obszarze zdrowia publicznego jest ich systematyczność, stałość i powtarzalność (...)" - czytamy.

W projekcie programu na lata 2021-2025 bazując na doświadczeniach w realizacji NPZ w poprzednich latach wprowadzono pewne zmiany m.in. w katalogu zadań uwzględniono zmiany instytucjonalne oraz uzupełniono albo zmieniono wskazanych w zadaniach realizatorów, uproszczono i usystematyzowano  treść niektórych zadań, tak by zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów interpretacyjnych, zaproponowano nowe zadania. 

Zapobieganie samobójstwom

Zaproponowany został, jako integralna część NPZ, katalog zadań z zakresu zapobiegania zachowaniom samobójczym, który przygotowany został przez zespół roboczy Rady do spraw zdrowia publicznego. Jak wyjaśnia MZ, to kompleksowy katalog zadań odnoszących się nie tylko do profilaktyki samobójstw, ale także kryzysów psychicznych we wszystkich grupach wiekowych.

 

Profilaktyka i edukacja

"Podnoszenie świadomości na temat czynników determinujących zdrowie, kształtowanie środowisk (pracy, zamieszkania, wypoczynku) sprzyjających zdrowiu jak i dostarczanie narzędzi pozwalających dokonywać wyborów prozdrowotnych wydają się być konieczne by minimalizować negatywne trendy odbijające się w przeciążeniu systemu ochrony zdrowia" - wskazuje resort i podkreśla, że zmiany postaw i zachowań oraz ich konsekwencje dla zdrowia muszą być wspierane działaniami regulacyjnymi, których kierunek został określony w NPZ.

MZ zapowiada, że będzie w kolejnych latach prowadzić szerokie analizy, aby ocenić relację nakładów do efektów bezpośrednich i populacyjnych, bo dotychczasowa ewaluacja obejmowała zbyt krótki okres obserwacji.

"Zdrowie publiczne jest dyscypliną rozwijającą się bardzo dynamicznie, kolejne lata dostarczają nowych danych m.in. o skuteczności i efektywności różnych interwencji. Stała aktualizacja wiedzy i budowanie właściwych postaw wśród profesjonalistów zajmujących się zdrowiem publicznym wydaje się być konieczne. Realizacja NPZ w kolejnych latach będzie wymagała co najmniej porównywalnego poziomu aktywności w tym zakresie, co przemawia za kontynuacją i dalszym rozwijaniem działań wskazanych w NPZ"- podsumowuje MZ. 

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał tego roku.

Źródło: wykaz prac legislacyjnych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz