MZ powołuje zespół ds. reformy szpitali

24 Grudnia 2020, 14:28 szpital

Resort zdrowia chce zreformować struktury organizacji polskie szpitalnictwa. Docelowo Ministerstwo chce by były maksymalnie trzy organy tworzące, np. Ministerstwo Zdrowia, uczelnie i marszałkowie województw. Nad tymi planami pochyli się specjalny zespół przy MZ.

Resort zdrowia powołał Zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne a następnie opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, w szczególności obejmujących swym zakresem:

restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań;

 1. przekształcenia właścicielskie;
 2. konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale;
 3. zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych;
 4. utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój;
 5. utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia;
 6. utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia;
 7. uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;
 • Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;

członkowie:

 • Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych,
 • dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • trzech przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz