Teleporada w POZ nie później niż dzień od zgłoszenia

14 Stycznia 2021, 9:08 stetoskop telefon informatyzacja

Teleporada w POZ ma być udzielana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta - przewiduje projekt noweli rozporządzenia skierowany do ogłoszenia. 

 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

"Planuje się doprecyzowanie terminów realizacji teleporady, wskazując że przedmiotowe świadczenie jest udzielane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Jak wyjaśnia MZ, "wprowadzane zmiany uwzględniają również zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu ze świadczeniodawcą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego".

Resort wskazuje, że celem tych rozwiązań jest "usprawnienie kontaktu na linii pacjent - świadczeniodawca, które skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. Konsekwencją wdrażanych zmian będzie również zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej".

Istotne zmiany bez konsultacji

Warto podkreślić, że w przypadku tego projektu nie były prowadzone pre-konsultacje. 

"Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz komisji prawniczej" - informuje MZ.

Jednocześnie tłumaczy, że "przyjęcie trybu odrębnego podyktowane jest potrzebą pilnego wdrożenia przedmiotowych zmian, celem zapewnienia prawidłowego dostępu do świadczeń udzielanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej".

Według MZ, ewentualne koszty, związane z dostosowaniem się do wprowadzanego doprecyzowania standardu organizacyjnego teleporady, "są trudne do jednoznacznego oszacowania ze względu na różny stopień rozwoju usług teleinformatycznych stosowanych przez poszczególne podmioty, jednakże nie powinny być one znaczące".

Jak podkreśla MZ, "wprowadzane rozwiązania mają co do zasady charakter organizacyjny, przy czym kluczowe zmiany w zakresie organizacji pracy, dostosowania stanowisk pracy czy harmonogramów pracy świadczeniodawców zostały już wdrożone w wyniku wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395)".

Nowe przepisy miałyby wejść 14 dni od ogłoszenia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz