Rejestry medyczne: jakie sankcje za nieprzekazanie danych?

14 Stycznia 2021, 9:21 komputer informatyzacja

Przesunięcie terminu płatności należności za świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczeniodawca nie przekaże danych do rejestru medycznego, a także wstrzymanie przez NFZ płatności, jeżeli świadczeniodawca przekaże niekompletne dane - takie zmiany przewiduje projekt noweli rozporządzenia MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, "w projekcie wprowadza się rozwiązanie polegające na:

  1. przesunięciu terminu płatności należności za świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczeniodawca nie przekaże danychdo rejestru medycznego;
  2. wstrzymaniu przez NFZ płatność należności za świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczeniodawca przekaże niekompletne dane do rejestru medycznego.

Podmioty prowadzące rejestry medyczne będą zobowiązane do zawiadomienia NFZ w ciągu 7 dni, o nieprzekazaniu danych lub niekompletnych danych, a także o uzupełnieniu danych w rejestrze przez świadczeniodawcę".

Jak podkreśla MZ, świadczeniodawcy nie w pełni wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków przekazywania danych do rejestrów medycznych utworzonych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.).

Ujednolicenie w zakresie kar umownych

Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie równego traktowania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych oraz zażaleń na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ i Prezesa NFZ w zakresie naliczania odsetek, a także ujednolicenie sposobu kwalifikowania do kary umownej zdarzeń mających zbieżny charakter.

Jak wyjaśnia MZ, obecnie kary umowne nakładane są za zdarzenia mające zbieżny charakter, co powoduje wątpliwości interpretacyjne.

Jeżeli zaś chodzi o zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych i zażalenia na czynności dyrektora OW NFZ i Prezesa NFZ, wywołują takie same skutki prawne, ale w zakresie naliczania odsetek te dwa środki odwoławcze są zróżnicowane. 

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz