Jest nowela z listą chorych uprawnionych do wcześniejszych szczepień

24 Stycznia 2021, 8:24 Szczepienia

Rząd uregulował grupę osób, z chorobami przewlekłymi, które będą szczepione w ramach grupy I. W piątek opublikowana została nowela rozporządzenia, która zawiera listę tych chorób. Kto się zakwalifikuje?

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W rozporządzeniu wskazano osoby przewlekle chore, które znajdą się w grupie 1b, czyli "osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

Wątpliwości budzi zapis o tym, że "pacjenci onkologiczni w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji", bowiem z powodu epidemii w wielu przypadkach, tam gdzie było to możliwe procedury wykonywane dotychczas w ramach hospitalizacji, odbywano w ramach wizyt ambulatoryjnych. Może się więc okazać, że niektórzy pacjenci z nowotworem w trakcie leczenia z tego powodu stracą prawo do wcześniejszego szczepienia.

Inne zmiany, które zaproponowano w przepisach regulujące kolejność szczepień to uzupełnienie tej kolejności o nowe kategorie osób: 

1) osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);

2) osoby przebywające w hospicjum domowym oraz w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) osoby urodzone po 1961 r. z określonymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (szczególnie dotyczy to osób z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (a nie od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia) – gdyż w tym okresie osoby te mają znacząco obniżoną odporność);

4) osoby pracujące z dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) strażników straży gminnych (miejskich).

 

Hotele także dla dziennikarzy

Nowela wprowadziła też zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli osoby te posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem tej granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (rezultatu tego badania diagnostycznego). W uzasadnieniu wskazano, że chodzi o "umożliwienia członkom kadry narodowej, w tym przygotowujących się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących, powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny".

Ponadto nowela przewiduje, że również dziennikarze, mogą służbowo korzystać z hoteli.

Próbne egzaminy ósmoklasisty i matury

Z zakazu zgromadzeń wyłączono konkursy, olimpiady i turnieje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także próbne zastosowanie materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego(...).

Warto podkreślić, że to kolejne rozporządzenie, które bez konsultacji skierowano do opublikowania.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz