Ustawa dot. m.in. wykonywania szczepień p/COVID-podpisana

26 Stycznia 2021, 13:13 szczepienie

Ustawa wprowadzająca możliwość wykonywania szczepień p/COVID również przez farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów po odpowiednim przeszkoleniu - została podpisana przez Prezydenta RP. Zmienione przepisy wprowadzają też przywileje podobne jak dla honorowych dawców krwi również dla ozdrowieńców oddających osocze.

Chodzi o ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Jak przewiduje ustawa, "w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.

Ponadto "W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają:

1)     lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;

2)     fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Z kolei ustęp 5 mówi, że "minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom".

Przypomnijmy, że MZ zbiera już od tych grup zawodowych medyków informacje o tym, ile osób byłoby chętnych na szkolenia z zakresu wykonywania szczepień p/COVID, o czym pisaliśmy tutaj: Diagności, farmaceuci i fizjoterapeuci chętni do wykonywania szczepień

Ponadto, ustawa zawiera regulacje dotyczące m.in. prowadzenia i finansowania szczepień przeciwko COVID-19.

 

Przywileje dla dawców osocza

Nowela ustawy wprowadza też przepisy dot. przywilejów podobnych jak dla honorowych dawców krwi, również dla dawców osocza. Chodzi o dzień wolny od pracy czy ulgi na przejazdy kolejowe.

Jak przewidują nowe zapisy, "w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: 1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym".

Nowela mówi też, że "honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego: a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych".

Dokumentem poświadczającym uprawnienia ma być zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. 

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 25 stycznia i tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Źródło: prezydent.pl, sejm.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz