Czterech kandydatów na fotel Głównego Inspektora Farmaceutycznego

27 Stycznia 2021, 12:36 Ministerstwo Zdrowia

Cztery oferty wpłynęły do ministerstwa zdrowia w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Kiedy możemy poznać nowego szefa tego urzędu?

Przypomnijmy, że 15 stycznia ministerstwo zdrowia poinformowało o odwołaniu z funkcji GIF Pawła Piotrowskiego. Do czasu powołania następcy obowiązki GIF przejęła dyrektor generalna urzędu. 

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. zdrowia. 

Jeszcze tego samego dnia pojawiło się ogłoszenie o naborze na stanowisko szefa GIF, a kandydaci mieli czas na zgłoszenie swoich ofert do 25 stycznia.

- W odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły cztery oferty - poinformowało Politykę Zdrowotną biuro prasowe MZ.

Na razie jednak resort nie podaje nazwisk kandydatów, ponieważ zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, "jedynie wynik naboru podlega ogłoszeniu przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej GIF i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów". Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 8 ww. ustawy, Członkowie Zespołu powołanego do przeprowadzenia przedmiotowego naboru, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

Konkurs w toku

Teraz zgłoszenia kandydatów zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej, a następnym etapem będzie rozmowa kandydatami, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku GIF oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

W ogłoszeniu nie sprecyzowano terminów przebiegu konkursu oprócz daty na złożenie dokumentów przez kandydatów. Jednak biorąc pod uwagę, że ogłoszenie o konkursie pojawiło się jeszcze tego samego dnia, gdy odwołano dotychczasowego szefa tego urzędu, można przypuszczać, że resortowi zdrowia zależy na szybkim wyłonieniu nowego Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Przypomnijmy, że w myśl ogłoszenia, "kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada tytuł zawodowy magistra farmacji;
2)    jest obywatelem polskim;
3)    korzysta z pełni praw publicznych;
4)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    posiada kompetencje kierownicze;
6)    posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
7)    posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego (...).

Z kolei zakres zadań wykonywanych na stanowisku GIF obejmuje m.in. kierowanie Inspekcją Farmaceutyczną, ustalanie jej kierunków działania, koordynację i kontrolę wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, możliwość wydawania wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym poleceń dotyczących podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji jako organ I instancji, a także możliwość żądania od nich informacji w całym zakresie działania Inspekcji Farmaceutycznej, pełnienie funkcji organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych, w ramach państwowych badań jakości produktów leczniczych sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, sprawowanie nadzoru nad warunkami obrotu hurtowego produktami leczniczymi i pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnej, dokonywanie analizy skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu leczniczego.

GIF wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych, ale też zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, m.in. w zakresie reklamy.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz