NFZ zapłaci więcej za jakość szpitalom w sieci

28 Stycznia 2021, 11:12 pieniądze

Zmianę współczynników korygujących i powiązanie ich z jakością udzielanych świadczeń -  przewiduje nowela zarządzenia NFZ ws. szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Chodzi o nowelę zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany dotyczą wprowadzenia współczynników korygujących dla świadczeń rozliczanych ceną jednostki rozliczeniowej w zakresach wyodrębnionych w ramach PSZ – w odniesieniu do świadczeniodawców, którzy spełniają następujące warunki w danym okresie rozliczeniowym:

 1. posiadanie certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, w tym:

  a) uzyskanego z wynikiem co najmniej 90 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,02, albo

  b) uzyskanego z wynikiem co najmniej 80 proc. i poniżej 90 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,015, albo

  c) uzyskanego z wynikiem co najmniej 75 proc. i poniżej 80 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,01;

   

 2. posiadanie świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej, 

  – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,005;

   

   

 3. posiadanie świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej,

   – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,005.

 

 

Skąd zmiana?

Jak wyjaśnia NFZ, "powyższa zmiana ma na celu ujednolicenie zasad finansowania świadczeń w ramach ryczałtu PSZ i w ramach zakresów wyodrębnionych oraz umożliwienie świadczeniodawcom udzielającym świadczeń świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia utrzymanie dotychczasowego poziomu przychodów, w związku z wyodrębnieniem z ryczałtu PSZ wszystkich zakresów świadczeń dedykowanych dzieciom, w celu wprowadzenia ich bezlimitowego finansowania". Jak dodano, powyższa zmiana jest następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym.

Ponadto w § 18a doprecyzowano przepisy dotyczące kontynuacji leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Uszczegółowiono wzór wniosku jaki placówka powinna złożyć do konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL oraz wzór opinii konsultanta, która zawiera ocenę zasadności zastosowanego produktu leczniczego u danego pacjenta, poprzez dodanie NIP, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu konsultanta krajowego/ wojewódzkiego w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobiorcy, ilości wnioskowanego leku.

Przyjęte rozwiązania wchodzą w życie od dzisiaj, a przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz