Sieć kardiologiczna: projekt dot. pilotażu trafił do konsultacji

13 Lutego 2021, 10:26 lekarz kardiolog serce zawał

Wprowadzenie pilotażowego programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej przewiduje projekt zarządzenia MZ opublikowany w wykazie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Projekt określa program pilotażowy, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji między poziomy referencyjne działających w ramach umów z NFZ placówek prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne.

"Dodatkowo efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości" - wyjaśnia MZ.

 

Trzy poziomy opieki 

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej.

 

Którzy pacjenci skorzystają?

Skoordynowana opieka ma objąć pacjentów u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

"Wybór rozpoznań wynika zarówno z konieczności ustalenia standardów diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów, których leczenie jest problematyczne, jak i w obecnym systemie organizacji opartym o ryczałtowe finansowanie, który opóźnia możliwość przeprowadzenia skutecznej interwencji leczniczej pomimo wystarczającego potencjału zakontraktowanych podmiotów leczniczych" - uzasadnia MZ.

 

Gdzie i jak długo?

Pilotaż będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego przez 18 miesięcy (od dnia następującego po dniu podpisania rozporządzenia), przez podmioty lecznicze uczestniczące w pilotażu, na podstawie aneksu do umowy z NFZ.

"Za wyborem województwa mazowieckiego przemawiała obecność w województwie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, którego zadaniem na wstępnym etapie pilotażu będzie zaproponowanie i przetestowanie rozwiązań, które będą podstawą do wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy ośrodkami na różnych poziomach referencyjnych" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Jak wynika z projektu, opieką ma być objętych ok. 7 tys. osób. W pilotażu weźmie udział 684 placówki POZ, które będą miały możliwość kierowania pacjentów z wybranymi schorzeniami do ośrodków współpracujących uczestniczących w pilotażu. Ponadto w pilotaż zaangażowanych będą 142 placówki AOS, które zajmą się prowadzeniem diagnostyki i będą miały możliwość skierowania pacjenta do leczenia w szpitalu. Ponadto w projekcie będzie 29 szpitali, które prowadzić będą "leczenia w warunkach referencyjności ośrodków stacjonarnych".

 

Finansowanie

Z uzasadnienia wynika, że koszt pilotażu oszacowano na 35,6 mln zł. Środki będą pochodziły z budżetu NFZ.

 

Jak wyjaśnia MZ, "Finansowanie oparto o następujące wytyczne:

 

1) dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej – za potwierdzoną przez wojewódzki ośrodek koordynujący kwalifikację pacjenta do pilotażu przy współczynniku kwalifikacji na poziomie co najmniej 0,5 w poprzednim okresie sprawozdawczym – 25,00 zł;

 

2) dla ośrodka współpracującego poziomu I:

 

a) ze współczynnikiem 1,05,

 

b) ze współczynnikiem 1,1 w przypadku realizacji powyżej 90 procl. świadczeń opieki zdrowotnej w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1;

 

3) dla ośrodka współpracującego poziomu II:

 

a) ze współczynnikiem 1,15 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ambulatoryjnie,

 

b) ze współczynnikiem 1,05 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;

 

4) dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego:

 

a) ze współczynnikiem 1,2 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ambulatoryjnie,

 

b) ze współczynnikiem 1,1 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;

 

5) zmianę wartości umowy w przypadku zwiększenia wartości zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, wynikającego z przyjęć w ramach pilotażu, dotyczących:

 

a) ablacji w zaburzeniach rytmu,

 

b) przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,

 

c) przezskórnej implantacji systemu MitraClip,

 

d) wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów."

 

Źródło: RCL

 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz