Pracodawcy RP proponują powołanie Funduszu Restrukturyzacji Szpitali

18 Lutego 2021, 12:13 szpital

Akademia Zdrowia 2021 r. przy Pracodawcach RP, czyli zespół ekspertów z zakresu ochrony zdrowia, przygotował rekomendacje dot. Funduszu Restrukturyzacji Szpitali.

"Fundusz Restrukturyzacji Szpitali to narzędzie sanacji finansów niektórych szpitali – niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej – a także mechanizm planowej restrukturyzacji. Najistotniejszą kwestią jest, aby po interwencji Funduszu osiągnięty został trwały efekt, a środki zaangażowane w proces efektywnie wykorzystane" - podkreślają eksperci.

Wskazali pięć zasad, na których powinno opierać się działanie Funduszu:

1) dobrowolność – możliwość restrukturyzacji i sanacji finansowej powinna być przedstawiona placówkom ochrony zdrowia i ich organom tworzącym/właścicielom na zasadzie dobrowolności. Zainteresowane instytucje powinny móc przystąpić do projektu w dogodnym dla siebie terminie, po spełnieniu określonych przez organizatora Funduszu Restrukturyzacji warunków. Zasada dobrowolności nie wyklucza stosowania zachęt tak wobec samych podmiotów leczniczych jak ich organów tworzących;

2) czasowy zarząd – dla skuteczności procesu sanacji i restrukturyzacji Fundusz Restrukturyzacji powinien mieć możliwość przejmowania czasowego zarządu nad placówką. Formuła czasowego zarządu powinna zapewnić wystarczający zakres władztwa Funduszu Restrukturyzacji nad placówką, a jednocześnie nie powinna pozbawiać organu tworzącego jego majątku (majątek powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym) oraz docelowej odpowiedzialności za prowadzenie placówki;

3) adaptacja do potrzeb – restrukturyzacja placówki powinna być prowadzona w sposób pozwalający na dostosowanie do istniejących i przewidywanych potrzeb zdrowotnych odpowiedniej populacji, co oznacza konieczność ich wszechstronnego określenia (mapy potrzeb) oraz zsynchronizowania z działalnością innych placówek działających na określonym obszarze; AKADEMIA ZDROWIA 2021

4) kompensacja (zasada „jeden do jednego”) – restrukturyzacja wiąże się z redukcją działalności podmiotów leczniczych w danym obszarze i powinna być skojarzona z rozwojem działalności w innym obszarze (pożądanym w wieloletniej perspektywie), aby lokalna społeczność nie wiązała jej ze stratą, a raczej ze zmianą, która uzupełni niedobory w dostępie do świadczeń zdrowotnych w innych niezbędnych obszarach;

5) pilotaż – działalność Funduszu Restrukturyzacji powinna być kształtowana stopniowo, w miarę nabywania doświadczeń. W szczególności w pierwszym okresie działalności powinna mieć charakter pilotażu, a po co najmniej wstępnym potwierdzeniu wykonalności i efektywności – stopniowo rozszerzana.

Przypomnijmy, że resort zdrowia do końca lutego ma przedstawić założenia dot. planowanej restrukturyzacji szpitali. Pracuje nad nimi w MZ specjalnie powołany zespół. S. Gadomski: wielowładztwo nie pomaga szpitalom

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz