GUS o ochronie zdrowia w 2019 r.

01 Marca 2021, 14:14 lekarz lekarka wizyta

Grypa, szkarlatyna i salmonelloza - to najczęściej występujące w 2019 r. choroby zakaźne - wynika z raportu GUS za 2019 r. Nadal problemem pozostają nowotwory. Jeżeli chodzi o kadrę medyczną, to problemem jest starzenie się tej grupy. Jednocześnie GUS wskazał na wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

Z raportu za 2019 r. wynika, że najczęściej występującymi chorobami zakaźnymi w 2019 roku były: grypa, szkarlatyna i salmonelloza. Utrzymywały się na podobnym poziomie jak rok wcześniej. 

Narastający i bardzo poważny problem zdrowotny polskiego społeczeństwa - wskazuje GUS - stanowią nowotwory złośliwe. W 2017 roku zapadło na tę chorobę 161 tys. Polaków. W 2017 najczęściej występował nowotwór narządów trawiennych, który zdiagnozowano u co 5-tej osoby dotkniętej chorobą nowotworową. Największy przyrost zachorowań w stosunku do 2016 roku notujemy w przypadku czerniaka i innych nowotworów skóry (o 9 p.p.). Natomiast największy spadek zachorowalności obserwujemy w przypadku narządów oddechowych i klatki piersiowej (o 3 p.p.).

Kadra medyczna

W 2019 r. wzrosła liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Największy przyrost w 2019 r, zarejestrowano w grupie diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2,2  proc.) i położnych (wzrost o 1,9  proc.).

W 2019 r. utrzymały się jednak niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy i lekarzy dentystów i wzrosła liczba osób należących do najstarszej grupy wieku – 65 lat i więcej.

Udział lekarzy w tej grupie, wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, osiągnął w przypadku lekarzy 24,5 proc. i lekarzy dentystów 22,7 proc.

Utrzymała się również tendencja wzrostowa liczby pielęgniarek w najstarszej grupie wieku. Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 15 proc. wszystkich posiadających prawo wykonywania tego zawodu. Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55–64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o prawie 3 tys. Podobne tendencje jak w roku ubiegłym wystąpiły w strukturze wieku położnych. Największą grupę stanowiły położne w wieku 45–54 lata – ponad 11 tys. osób. 

Z danych GUS wynika, że bezpośrednio z pacjentem w 2019 r. pracowało 90 tys. lekarzy (1,5 proc. więcej niż w ub. roku), lekarzy dentystów – 13 tys. (4,5  proc. więcej), farmaceutów – 28 tys. (2,3  proc. mniej), pielęgniarek – 193 tys. (0,1  proc. więcej), położnych – prawie 23 tys. (0,1  proc. więcej), fizjoterapeutów – 29 tys. (prawie 6 proc. więcej) i diagnostów laboratoryjnych – 12 tys., czyli o 4,5  proc. więcej.

Mniej hospitalizacji, więcej opieki dziennej

W 2019 r. na terenie kraju funkcjonowało 890 stacjonarnych ogólnodostępnych szpitali ogólnych dysponujących 166,8 tys. łóżek. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców było to 2,3 szpitala na 100 tys. mieszkańców i 43,5 łóżek na 10 tys. mieszkańców co oznacza, że na jedno łóżko przypadało przeciętnie 230 mieszkańców (o 19 mieszkańców więcej niż w 2018 r.). Hospitalizowanych było 7464,4 tys. pacjentów (o 2,9 proc. mniej niż w roku poprzednim) a w ramach opieki dziennej, realizowanej w szpitalach stacjonarnych oraz w tzw. szpitalach dziennych, leczonych było łącznie 3867,2 tys. pacjentów, o 13,1 proc. więcej niż w 2018 roku.

Funkcjonowało ponadto 115 hospicjów (o 9 więcej) i 77 oddziałów opieki paliatywno–hospicyjnej działających niezależnie poza strukturą szpitala lub funkcjonujących w strukturze szpitali ogólnych. Łącznie placówki te dysponowały 3,6 tys. łóżek (o 6,1 proc. więcej niż w 2018 r.) i zapewniły opiekę 40,6 tys. pacjentów (o 2,3 proc. więcej niż przed rokiem).

W 2019 roku odnotowano działalność 599 zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych o profilu ogólnym, a także  zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych o profilu psychiatrycznym, czyli 1,5 proc. więcej niż w 2018 roku. Baza łóżkowa wyniosła 34,7 tys. łóżek, o 1,6 proc. więcej. Opieką stacjonarną objęto, podobnie jak przed rokiem, 62,6 tys. osób, przy czym 12,4 proc. stanowili pacjenci opieki psychiatrycznej.

Na terenie kraju funkcjonowało 61 szpitali psychiatrycznych, dysponujących 17,8 tys. łóżek (o 1,4 proc. więcej niż w końcu 2018 r.). Przebywało w nich 195,1 tys. pacjentów, o 3,2 proc. (6 tys. osób) mniej niż w roku poprzednim. Ponadto funkcjonowało 55 placówek opieki całodobowej przeznaczonych dla osób uzależnionych (ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zakłady MONAR). Dysponowały one łącznie 2,4 tys. łóżek i skorzystało z nich 8,4 tys. osób uzależnionych.

W 2019 r. szpitale uzdrowiskowe i sanatoria dysponowały łącznie 45,3 tys. łóżek (o 1,1 proc. więcej niż w 2018 r.) z których skorzystało 782,1 tys. osób (o 2,9 proc. więcej). W trybie ambulatoryjnym przyjęto 75,9 tys. osób (o 3,5 proc. mniej niż przed rokiem). Około 80 proc. łóżek, znajdowało się w sanatoriach, które przyjęły blisko 83 proc. ogółem kuracjuszy przebywających w uzdrowiskach.

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) stanowią ważny szczebel w systemie ochrony zdrowia. Od ich sprawności i skuteczności w ogromnym stopniu zależy efektywność całego procesu leczenia pacjenta i sprawność systemu opieki medycznej. W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej odnotowano spadek liczby przychodni świadczących tę formę opieki medycznej jak i spadek liczby praktyk lekarskich, które udzielały porad w ramach umowy podpisanej bezpośrednio z NFZ.  Nieznacznie wzrosła liczba porad udzielonych w tych placówkach. W 2019 r. odnotowano ich 331 mln. W strukturze porad podstawową część stanowiły te udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (53,3 %), 36,1 % dotyczyło specjalistycznej opieki zdrowotnej, a 10,6 % porad udzielili lekarze dentyści. Porady udzielone w miastach stanowiły 85% wszystkich porad ambulatoryjnych z czego 48 % dotyczyło POZ, 41,3 % - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a 10,6 % porad w miastach stanowiły porady udzielone przez lekarzy dentystów. Struktura porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nie zmieniła się istotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem, w podstawowych analizowanych przekrojach.

Ratownictwo medyczne

W 2019 r. w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne pomocy medycznej udzielało 1577 zespołów wyjazdowych, o 36 więcej niż przed rokiem. Zrealizowały one ok 3,01 mln wyjazdów na miejsce zdarzenia. Przeciętnie w przeliczeniu na 1000 ludności przypadało 80 wyjazdów ZRM.

Załogi śmigłowców zrealizowały najwięcej lotów w swojej historii – łącznie 11 821 misji (o 3,7 proc. więcej niż przed rokiem), w tym 10 366 lotów do wypadków i nagłych zachorowań i 1455 transportów międzyszpitalnych. Załogi Samolotowego Zespołu Transportowego wykonały 470 misji. W ramach systemu ratownictwa medycznego pomocy udzielało ponadto 237 szpitalnych oddziałów ratunkowych (o 7 więcej niż przed rokiem), 155 izb przyjęć w szpitalach oraz 17 centrów urazowych – o 3 więcej niż przed rokiem.

Krwiodawstwo

W 2019 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa (w tym 2 resortowe) oraz 137 oddziałów terenowych (w tym 7 w gestii MON). Zbiorowość krwiodawców liczyła 614,9 tys. osób. Krwiodawcy przekazali łącznie 1254 tys. donacji krwi pełnej, czyli ok. 564,2 tys. litrów.  W 2019 r. pobrano w Polsce 1341 tys. donacji krwi i jej składników.

Apteki

W 2019 r. na terenie Polski zbadano 12,3 tys. aptek ogólnodostępnych (o 1052 mniej niż przed rokiem), 24 apteki zakładowe i 1,2 tys. punktów aptecznych. W 2019 r. na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało przeciętnie 3,1 tys. osób, w tym 2,3 tys. osób w miastach. Po uwzględnieniu działających na obszarach wiejskich punktów aptecznych, liczba ludności wiejskiej przypadającej na aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w 2019 r. wyniosła przeciętnie 4,9 tys. 

Narodowy Rachunek Zdrowia

Zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia za 2018 r., wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 134,2 mld zł i były wyższe niż w 2017 r. o około 3,7 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,53 proc. PKB, podczas gdy w 2017 r. ich udział wyniósł 6,56 proc..

Największą ich część stanowiły wydatki na usługi lecznicze (57,4 proc.).

Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w 2019 r. osiągnęły ponad 105 168 mln zł, co oznacza wzrost o 10,2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. 85 proc. tej sumy stanowiły koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych poniesione przez NFZ. Wyniosły one prawie 89 765 mln zł, czyli o 10,7 proc. więcej niż przed rokiem. Obok NFZ, dysponentami środków publicznych na ochronę zdrowia były: budżet państwa, który w 2019 r. na ochronę zdrowia przeznaczył o 4 proc. większą kwotę niż w 2018 r., bo 10 896,5 mln zł i budżety jednostek samorządu terytorialnego, które na ten cel wydatkowały łącznie 4 507,1 mln zł (o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem). 

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz