Samorząd lekarski o Krajowym Planie Odbudowy

25 Marca 2021, 9:29 pieniądze

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła uwagi do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jak podkreśla Rada, uwagi te zmierzają do zwrócenia uwagi na priorytet "odbudowy" systemu ochrony zdrowia po pandemii.

"W czasie opiniowania przedmiotowego dokumentu ze strony władz publicznych nie płyną żadne zapewnienia pomocy dla placówek opieki zdrowotnej (brak reakcji na postulaty uregulowania faktur w formule „1/12”, brak wsparcia dla placówek komercyjnych i niemożliwe do przyjęcia warunki regulacji płac w podmiotach leczniczych)" - zwraca uwagę Prezydium NRL w przyjętym stanowisku dot. uwag do całości projektu oraz Komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Rozdział środków KPO

Rada podkreśla, że jednym z kluczowych zagadnień dla właściwej odbudowy kraju jest rozdział środków pomiędzy poszczególne komponenty KPO. Wskazuje, że niemal 30 proc. środków zaplanowanych w ramach Komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” to działania związane ze szczepieniem społeczeństwa. "Jest to jak najbardziej racjonalne, jednak zauważyć trzeba, że z uwagi na podstawowe znaczenie, jakie ma opanowanie epidemii, działanie o tak podstawowym znaczeniu wesprze, a w zasadzie stanowić będzie fundament efektów wsparcia w każdym następnym komponencie KPO" - ocenia Rada.

Jej zastrzeżenia budzą skutki rozkładu wydatków na cyfryzację. 

Prezydium podkreśla też wagę, jaka powinna być przykładana do zwiększenia liczebności kadry medycznej. "Cel ten powinien być realizowany przez szereg działań uwzględniających różne rodzaje wsparcia kadry medycznej i poprawy warunków pracy w całym sektorze ochrony zdrowia, a nie opierać się głównie na wsparciu dla uczelni medycznych. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków medycznych nie przyniesie zakładanego efektu, jeśli znaczna część z nich będzie szukało lepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego poza granicami kraju. Zwiększenie liczebności kadry medycznej musi opierać się na zapewnieniu właściwych i godnych warunków pracy zawodowej w kraju w całym sektorze ochrony zdrowia tak prywatnym jak i publicznym" - uważa samorząd lekarski.

Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych

W ocenie Rady, niektóre planowane w ramach Komponentu D działania cechuje dość duża niespójność. "Nie wiadomo bowiem, na jakiej podstawie określono dokładną liczbę 150 podmiotów leczniczych i 230 obiektów dydaktycznych, które mają zostać objęte pomocą przeznaczoną na modernizację i wyposażenie w nowoczesną infrastrukturę", podczas gdy opis celu sugeruje objęcie wsparciem dużo większej liczby placówek ochrony zdrowia. "Skierowanie strumienia kolejnego niemal miliarda euro do wąskiego, wyselekcjonowanego grona podmiotów nie podniesie w zauważalny sposób w skali kraju ani sprawności, ani jakości opieki zdrowotnej" - uważa NRL.

Potrzeby pozostałych placówek leczniczych, nieujętych w inwestycjach i reformach 

Jak wskazuje Rada, projekt KPO zupełnie pomija sytuację podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) - podmiotów leczniczych (w przeważającej liczbie ambulatoryjnych) poza wspomnianą liczbą 150 podmiotów, mających być beneficjentami wsparcia oraz praktyk zawodowych (lekarskich, pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych).

Tymczasem - jak przekonuje NRL - zakładana w dokumencie odbudowa wymaga uzupełnienia potencjału diagnostycznego i leczniczego PWDL, który ucierpiał wskutek:

  • konieczności poniesienia znacznych środków na zabezpieczenie epidemiczne (środki ochrony, przebudowa, montaż śluz, urządzeń oczyszczających powietrze, zapewnienie dodatkowego personelu;
  • spadku liczby pacjentów, a co za tym idzie - przychodu i to zarówno w formie zapłaty od NFZ, jak i przychodów z komercyjnej działalności leczniczej.

"Dodane, zgodnie z postulatem zawartym w pkt I.2. 0,8 mld euro do komponentu D winny być skierowane na opisane wyżej wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, rekompensujące wydatki związane z zapobieganiem szerzenia się zakażenia COVID-19 możliwością zainwestowania przynajmniej równoważnej sumy na inwestycje w sprzęt służący do diagnostyki i leczenia. Byłoby to rzeczywiste „odbudowanie” potencjału diagnostyczno-leczniczego, nadwątlonego wskutek pandemii, za to zaadresowanego do znacznie większej liczby placówek, a co za tym idzie znacznie większego grona pacjentów" - przekonuje NRL.

Integracja środków z różnych instrumentów 

"Niezwykłej wagi nabiera postulat przejęcia przez instytucje publiczne roli koordynatora rozdziału środków nie tylko z budżetu KPO, ale i zasobów Polityki Spójności i Regionalnych Programów Operacyjnych. Rozproszenie tych środków utrudni dostęp podmiotów, o których mowa pkt. III, uniemożliwiając tym samym realizację celu poprawy dostępności i jakości na poziomie podstawowym oraz deinstytucjonalizację opieki zdrowotnej"- uważa NRL.

Według Rady, w przypadku utrzymania w KPO wydatków na cyfryzację opieki zdrowotnej na zaplanowanym poziomie, niezbędne jest wsparcie zakupów sprzętu i oprogramowania przez placówki ochrony zdrowia, nie tylko posiadające kontrakt z NFZ. "Wszelkie bowiem działania wspierające zaawansowane usługi cyfrowe w medycynie zależeć będą od wielkości bazy danych, a więc od powszechności wdrożenia e-dokumentacji"- wskazuje Rada.

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz