Punkty edukacyjne: jakie uwagi samorządu lekarskiego?

30 Marca 2021, 11:37 lekarz recepta

Projekt rozporządzenia dot. punktów edukacyjnych zdobywanych przez lekarzy w ramach doskonalenia zawodowego wymaga dopracowania - ocenia Naczelna Rada Lekarska. W jej ocenie, poszczególne formy doskonalenia zawodowego powinny być określone na tyle precyzyjnie, aby nie powstawały wątpliwości, czy i którą z form doskonalenia zawodowego jest udokumentowana przez lekarza aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia. 

Prezydium NRL przyjęło stanowisko ws. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

Przypomnijmy, że dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego obejmuje zdobycie każdorazowo 200 punktów edukacyjnych w okresie 48 miesięcy. Dotychczasowa treść obowiązującego rozporządzenia została zweryfikowana przez rozszerzenie możliwości zdobywania przez lekarza i lekarza dentystę punktów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Jak uzasadnia MZ, biorąc pod uwagę fakt coraz częstszego uczestniczenia przez lekarzy polskich w różnych formach edukacji organizowanej poza krajem, którą można uznać za równorzędną doskonaleniu zawodowemu odbywanemu w Polsce, zasadnym jest przyznanie za to uczestnictwo punktów edukacyjnych.

Chodzi m.in. o udział w zagranicznym kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji, udział w zagranicznym kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację NRL, a także odbycie wykładu lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

Prezydium NRL ma do projektu kilka uwag i ocenia, że wymaga on dopracowania. "Poszczególne formy doskonalenia zawodowego powinny być określone na tyle precyzyjnie, aby nie powstawały wątpliwości, czy i którą z form doskonalenia zawodowego wyszczególnioną w rozporządzeniu jest udokumentowana przez lekarza aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia. Tylko w ten sposób można zapewnić jednolite stosowanie tych przepisów przez okręgowe izby lekarskie, ograniczenie dowolności w kwalifikowaniu udokumentowanych przez lekarza form jego aktywności w tym zakresie i właściwe ewidencjonowanie przebiegu doskonalenia zawodowego wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów" -  uważa Rada.

Jakość kształcenia

Jak przekonuje, należy m.in. doprecyzować wymogi dotyczące tych form doskonalenia zawodowego, które są podejmowane przez lekarzy poza granicami kraju, a punkty edukacyjne powinny być przyznawane wyłącznie za te zagraniczne kursy medyczne i programy edukacyjne, które zapewniają odpowiednią jakość kształcenia. W ocenie samorządu lekarskiego organizatorzy zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych nie będą zainteresowani występowaniem do NIL o akceptację organizowanego przez nich kursu medycznego lub programu edukacyjnego, co spowoduje, że lekarze uzupełniający swoją wiedzę w tych formach nie będą mogli uzyskać punktów edukacyjnych. Rada przekonuje, że należałoby wskazać inny sposób weryfikowania przez lekarzy oraz okręgowe izby lekarskie tych kursów.

Doprecyzowania - zdaniem NRL - wymagają też zasady przyznawania punktów za prenumeratę czasopism oraz przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego. "Niejasne jest bowiem, czy aby uzyskać wskazaną w załączniku do rozporządzenia liczbę punktów za te formy doskonalenia wymagane jest, aby prenumerata każdego tytułu czasopisma lub przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego trwała przez cały okres rozliczeniowy" - podkreśla NRL.

Rada wskazuje ponadto, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. przepisów noweli ustawy z 16 lipca 2020 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, punkty edukacyjne powinny być przyznawane również za uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowej.

Samorząd lekarski podtrzymuje także stanowisko, że lekarz ma prawo realizować obowiązek doskonalenia zawodowego do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego i powinien mieć możliwość przedstawienia okręgowej radzie lekarskiej dokumentów potwierdzających realizację tego obowiązku również po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Romuald Krajewski z Komisji Kształcenia Medycznego NRL w rozmowie z Polityką Zdrowotną ocenił, że pandemia w pewnym sensie ułatwiła zdobywanie punktów edukacyjnych przez lekarzy. Jak dodał, na całym świecie liczba zdobywanych punktów edukacyjnych podczas pandemii wzrosła. Wynika to z faktu, że większość konferencji i sympozjów odbywa się on-line, co ułatwia branie w nich udziału.

R. Krajewski wyjaśnił, że możliwość zdobywania punktów na zagranicznych konferencjach zawsze istniała, a nowe przepisy mają tę możliwość uporządkować w sensie formalnym.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz