Kształcenie podyplomowe pielęgniarek. Idą zmiany

08 Kwietnia 2021, 13:29 pielęgniarka

Ministerstwo zdrowia zamierza przekazać kształcenie pielęgniarek i położnych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które prowadzi kształcenie wszystkich innych zawodów medycznych. Tymczasem samorząd pielęgniarek broni dotychczasowych rozwiązań i jest przeciwny likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Dlaczego?

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów pod nr UD195

- Dotychczasowe rozwiązania prawne w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki poziom jakości kształcenia podyplomowego - podkreśla Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w stanowisku ws. utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia CKPPiP.

Jak podkreśla Rada, "obecny system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewnia stały dopływ wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry pielęgniarek i położnych do systemu ochrony zdrowia. Bazując na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach z funkcjonowania tego systemu uznajemy za konieczne i bezwzględne pozostawienie obecnych rozwiązań prawo-systemowych".

Według Rady, rozwiązania zaproponowane w projekcie zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej dot. zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, spowodują ograniczenie dostępności do różnych form kształcenia podyplomowego. "Nie istnieje żadne merytoryczne uzasadnienie przemawiające za likwidacją obecnego systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych" - przekonuje samorząd.

Najliczniejsza grupa zawodowa

Ponadto Rada podkreśla, że rozwój współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, spowodowany jest przede wszystkim wzrostem samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, co jest wynikiem zmiany standardów kształcenia przed i podyplomowego w zawodzie pielęgniarki i położnej. "Profesjonalnie przygotowana i ciągle udoskonalana baza szkoleniowa gwarantuje pielęgniarkom i położnym równy dostęp do różnych rodzajów kształcenia podyplomowego, takich jak: szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające, w wyniku których pielęgniarki i położne uzyskują uprawnienia do samodzielnego ordynowania leków, wyrobów medycznych, prowadzenia kontynuacji leczenia, realizowania porad pielęgniarki w AOS (w zakresie diabetologii, kardiologii, chirurgii ogólnej), porad położnej w położnictwie i ginekologii oraz porad pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej".

Argumentem przeciw likwidacji - jaki przytacza NRPiP - jest też fakt, że pielęgniarki i położne są najliczniejszą grupą pracowników zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia, tj. ich liczba wynosi blisko 260 tys. 

Gwarancja dostępności do kształcenia

"Podkreślić należy, że w latach 2000-2019 różne rodzaje kształcenia podyplomowego ukończyło łącznie 799 300 pielęgniarek i położnych, z czego wynika, że statystyczna pielęgniarka i położna uprawniona do wykonywania zawodu ukończyła co najmniej trzy rodzaje kształcenia podyplomowego, w tym szkolenie specjalizacyjne ukończyło – 75 300 pielęgniarek i położnych, kurs kwalifikacyjny – 136 tys., kurs specjalistyczny – 460 tys., kurs dokształcający – 128 tys." - wylicza Rada. "Mając na uwadze gwarancję dostępności do różnych rodzajów kształcenia podyplomowego, pielęgniarki i położne powinny posiadać odrębny system kształcenia podyplomowego, niż pozostałe zawody medyczne" - wskazuje Rada.

Według Rady, w poprzednim systemie kształcenia podyplomowego, włącznie do końca lat 90., pielęgniarki i położne miały znacznie ograniczoną dostępność do obowiązku stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych, co spowodowane było utrzymaniem kształcenia przez CMKP, a także realizowanego przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Kadr Medycznych.

Rada obawia się również, że w myśl proponowanych rozwiązań nie będzie już miała reprezentatywnego głosu w ustalaniu programów kształcenia z wyłączeniem kursów dokształcających, bo program ma ustalać zespół programowy CMKP. W jego skład ma wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jednak nie musi on pełnić żadnych funkcji w organach samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 

Jedno centrum dla wszystkich zawodów

Tymczasem resort zdrowia przytacza argumenty za likwidacją odrębnego centrum kształcenia dla pielęgniarek i położnych.

Biuro prasowe resortu w odpowiedzi na nasze pytania o likwidację CKPPiP, przypomina, że projekt ma na celu przeniesienie zadań związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych z CKPPiP do CMKP.

"Mając na uwadze zbieżność zadań aktualnie realizowanych przez CKPPiP i CMKP w powyższym zakresie, zasadnym jest skoncentrowanie ich w jednym podmiocie, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, które realizuje już obecnie kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia" - podkreśla MZ.

Według resortu, planowane zmiany przyczynią się do "integracji tych zawodów medycznych oraz stworzenia równych warunków do dalszego kształcenia i rozwoju wszystkim zawodom medycznym", a także wymiany doświadczeń pomiędzy nimi, a w efekcie do poprawy jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych. 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz