Siatka płac: projekt noweli w wykazie prac rządu

13 Maja 2021, 10:27 pieniądze

Projekt nowelizacji ustawy o  minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Czy zostanie przyjęty i w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Sejmu?

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Jak wyjaśnia MZ, projekt ma na celu realizację ustaleń poczynionych w ramach prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i odzwierciedlonych w stanowisku tego Zespołu z dnia 17 marca 2021 r. dotyczących wdrożenia nowych rozwiązań odnoszących się do sposobu ustalania najniższych wynagrodzeń zasadniczych w podmiotach leczniczych.

Siatka płac: jest pewien konsensus; Zespół Trójstronny pracuje dalejSiatka płac: jaki projekt trafił do opiniowania?

Resort wskazał opisując istotę rozwiązań zawartych w projekcie, że chodzi o:

1. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401);

2. przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej (spowoduje to, że już od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.);

3. modyfikację ustawowego mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi  opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Projekt nowelizacji ma trafić w połowie maja do Sejmu. Siatka płac: projekt nowelizacji w połowie maja trafi do Sejmu Być może będzie procedowany już na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz