Będzie można zbadać pracownika na obecność narkotyków

13 Maja 2021, 11:58 pracownik

Brakuje obecnie przepisów, które umożliwiałyby przeprowadzenie na żądanie pracodawcy badania na obecność narkotyków u pracownika. Ma to zmienić przygotowany projekt noweli ustawy, który trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zmierza on przede wszystkim do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Celem projektu jest też rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez policję badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach. Jak przyznają autorzy projektu, obecnie w polskim porządku prawnym nie ma bowiem przepisów, które określałyby procedurę takiego badania, na żądanie pracodawcy lub samego pracownika.

 

Wyrywkowe kontrole trzeźwości i w kierunku narkotyków 

Projekt przewiduje więc przede wszystkim zmiany Kodeksu pracy polegające na określeniu podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy prowadzenie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność narkotyków, a także określeniu zasad przeprowadzania takich kontroli.

Ponadto zmienić mają się regulacje dot. obowiązku pracodawcy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Obecny zapis dotyczący niedopuszczenia do pracy pracownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy zostanie utrzymany, a dodatkowo taki obowiązek będzie również w przypadku podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywał taki środek w czasie pracy.

Projekt ma też określić podstawy do przeprowadzania badania w celu ustalenia obecności alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Takie działania miałyby być możliwe również w przypadku pracowników zatrudnionych nie tylko na etat.

Stwierdzenie obecności narkotyków - w myśl projektu -byłoby też przesłanką do nałożenie na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej.

Termin przyjęcia projektu określono jako III kwartał 2021 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz