Kto wnioskuje o dodatek covidowy dla stażysty?

14 Maja 2021, 15:39 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Zarówno rezydent, jak i stażysta mają takie samo prawo do dodatku covidowego, jak lekarze specjaliści. Resort zdrowia postanowił rozwiać pojawiające się wątpliwości, kto powinien wnioskować do NFZ i wypłacać ten dodatek w przypadku stażysty oddelegowanego do pracy z pacjentami covidowymi. Co wskazuje ministerstwo?

Chodzi o komunikat ws. wypłacania dodatkowego świadczenia pieniężnego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 przez lekarzy odbywających moduł podstawowy lub staż kierunkowy będący elementem szkolenia specjalizacyjnego w innym podmiocie leczniczym niż macierzysta jednostka akredytowana.

Jak przypomina MZ, zgodnie z poleceniem ministra z 4 września 2020 r. wydanym Prezesowi NFZ, na podstawie którego wypłacane są tzw. dodatki covidowe, Prezes NFZ został zobowiązany do przekazania środków na wypłatę dodatków podmiotom leczniczym:

1) umieszczonym w wykazie prowadzonym przez NFZ na podstawie polecenia MZ z 2 marca 2021 r. wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpowiednio (...), polecające:

a) realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu),

b) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu)

2) w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn. zm.) lub izby przyjęć;

3) o których mowa w pkt 1 oraz umieszczonym w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję (...) polecające zapewnienie łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu), i które umieszczone są na liście zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 (laboratoria).

W poleceniu określono, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego są:

• w przypadku osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 1 – osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARSCoV-2;

• w przypadku osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 2 osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć;

• w przypadku osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 3 (laboratoriów „covid-owych”) - osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach (z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z póź.zm.)).

Dodatek dla stażysty za pracę poza jednostką macierzystą

Resort podkreśla, że "nie ulega wątpliwości, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który w ramach modułu podstawowego lub stażu kierunkowego udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w podmiocie leczniczym, który spełnia powyższe kryteria, a który nie jest jego jednostką macierzystą, pozostaje uprawnionym do pobierania tzw. dodatku covidowego, o którym mowa w poleceniu, nawet jeżeli jego jednostka macierzysta, z którą ma podpisaną umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną nie jest podmiotem leczniczym spełniającym powyższe kryteria (np. szpital I poziomu zabezpieczenia)".

Kto ma wystąpić z wnioskiem o dodatek?

Gdy jednostka macierzysta, pozostająca podstawowym pracodawcą lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego oddelegowanego czasowo do realizacji modułu podstawowego lub stażu kierunkowego nie może wystąpić do NFZ o wypłatę dodatku covidowego, ponieważ nie mieści się w ww. katalogu podmiotów leczniczych, - jak wyjaśnia MZ - "z takim wnioskiem powinien wystąpić podmiot leczniczy, w ramach którego lekarz aktualnie udziela lub uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19".

Porozumienia między szpitalami, umowa ze stażystą

Resort proponuje wówczas, aby szpital macierzysty i szpital, w którym aktualnie pracuje lekarz zawarły porozumienie "dotyczące po pierwsze pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 (co do zasady nie stanowi to realizacji  programu szkolenia specjalizacyjnego), po drugie zasad ustalania i przekazywania dodatku covidowego".

Według MZ, o dodatek covidowy powinien wystąpić ten szpital, w którym aktualnie lekarz pracuje, a który zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami jest podmiotem uprawnionym do występowania o taki dodatek.

Ponadto, zdaniem MZ, "właściwym byłoby podpisanie umowy o charakterze cywilnoprawnym" pomiędzy szpitalem zgłaszającym lekarza jako osobę uprawnioną do otrzymania dodatku covidowego występującym o dodatek, a lekarzem. Taka umowa określałaby zasady pracy z pacjentami chorymi na COVID-19, w szczególności wymiar czasu pracy, zasady obliczania dodatku i przekazywania informacji o wysokości wynagrodzenia podstawowego będącego podstawą obliczenia dodatku.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz