Epidemia jak wojna. MZ bez przekonania do projektu MON

14 Maja 2021, 16:52 ratownik medyczny sił zbrojnych nato wojskowy wojsko

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki.

Obecnie Program Mobilizacji Gospodarki (PMG) opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców na okres dziesięciu lat.

Program ten jest dokumentem niejawnym, przyjmowanym przez Radę Ministrów stosowną uchwałą. Zawiera on zadania produkcyjno-remontowe, jakie powinny być realizowane przez przedsiębiorców w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zauważa konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i epidemii. Przez doświadczenia nabyte w czasie pandemii COVID-19 w przepisach ustawy postanowiono umożliwić realizację zadań dotyczących wytwarzania lub dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów biobójczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego lub aparatury medycznej w ramach PMG.

Procedowana ustawa ma być m.in. elementem wsparcia dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Stąd w projekcie zaproponowano wsparcie dla przedsiębiorców, w postaci częściowego sfinansowania z budżetu państwa (odpowiednio resortu obrony narodowej i resortu zdrowia) ponoszonych kosztów związanych z:  

  1. realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa tzw. kosztów planistycznych;
  2. utrzymywaniem mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, niezbędnych do realizacji zadań ustalonych dla przedsiębiorcy w PMG w tym zadań realizowanych na potrzeby zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  3. utrzymywaniem mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań mobilizacji gospodarki, innych niż ujętych w PMG.

W celu zwiększenia możliwości polskiej gospodarki w zakresie zabezpieczenia potrzeb ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego projektodawca proponuje umożliwienie realizacji zadań w tym obszarze w ramach PMG, przez przedsiębiorców, których działalność obejmuje wytwarzanie lub dystrybucję określonego asortymentu na potrzeby zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

MZ zaskoczony propozycją MON

RCL opublikowało szereg uwag przeprowadzonych w ramach konsultacji zgłoszonych przez urzędy i organizacje. Wśród nich jest także opinia resortu zdrowia.

W ocenie ministerstwa zdrowia "budzić może wątpliwości próba potraktowania Programu Mobilizacji Gospodarki jako formę rozwiązania problemu utrzymania odpowiednich mocy produkcyjnych na potrzeby zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi" - informuje Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Jak wskazuje resort, "PMG powinno pozostać przede wszystkim programem obronnym, a zasady zabezpieczenia kraju na inne zagrożenia powinny zostać uregulowane w odrębnych przepisach prawa". 

Waldemar Kraska w dokumencie opiniującym projekt wskazuje również, że ustawa o rezerwach strategicznych umożliwia realizacje tożsamych zadań, określonych w przedmiotowym projekcie ustawy.

Uprzywilejowanie części producentów

Ponadto "projekt ustawy dot. PMG nie określa jasnych zasad postępowania po uruchomieniu PMG - w jaki sposób, przez kogo, na czyje potrzeby zostanie zakupiony asortyment wyprodukowany przez przedsiębiorców w ramach PMG, biorąc pod uwagę, że producent otrzymywał decyzję ze środków publicznych" 

- Wprowadzenie na rynek takiego towaru przez przedsiębiorcę mogłoby stawiać go w uprzywilejowanej sytuacji wobec innych przedsiębiorców, którzy będą produkować podobny asortyment bez wsparcia rządowego. Może to również budzić wątpliwości co do zasadności pomocy publicznej - wskazuje Waldemar Kraska.

Dodatkowe koszty dla resortu

Nowela ustawy przewiduje dotację celową z budżetu państwa w wysokości ok 291,1 mln zł (26 mln zł w 2021r.) na zakup surowców, materiałów, półproduktów niezbędnych do wytwarzania strategicznych produktów. Te środki nie zostały uwzględnione w ustawie budżetowej - podkreśla resort.

Przewidywana jest także dotacja celowa na utrzymywanie przez wybranych przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub usługowych. Środki mają być stałe - niezależnie od tego czy producent utrzymuje moce produkcyjne czynne czy nieczynne, a to oznacza, że finansowane będą także linie produkcyjne, które są w sposób bieżący wykorzystywane przez przedsiębiorcę

Ponadto resorty zobowiązane będą do zapewnienia odpowiednich środków na wykupienie od wybranych przedsiębiorców asortymentu wyprodukowanego w ramach PMG, bez szczegółowych przepisów o zasadach uruchomienia PMG w czasie pandemii.

Dodatkowe koszty jakie widzi resort zdrowia to także konieczność utworzenia dodatkowych stanowisk pracy w resorcie (co najmniej 4 etaty) niezbędnych do realizacji zadań przewidywanych przez nowe przepisy.  

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz