Ubezwłasnowolnienie właścicieli aptek

27 Maja 2021, 15:42 apteka farmaceuta leki

Nowa ustawa o zawodzie farmaceuty wywołuje wiele zamieszania w aptekach. Właściciele placówek farmaceutycznych nie wiedzą na ile mogą teraz ingerować w decyzje kierownika apteki. Prawnicy doradzają, że trzeba przygotować nowe procedury i regulaminy. 

Od miesiąca obowiązuje ustawa o zawodzie farmaceuty, która wprowadziła sporą rewolucję na rynku aptecznym. Problemów z interpretacją nowych przepisów jest niemało, stąd kancelaria Domański Zakrzewski Palinka przygotowała obszerną analizę, w której odpowiada na pytania farmaceutów, z jakimi zderzają się podczas codziennego prowadzenia apteki.

Samodzielność aptekarzy – problemy interpretacyjne 

Najwięcej kontrowersji budzi art. 35 nowej ustawy, regulujący samodzielność pracy aptekarza. Mimo, że wskazuje on, iż w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje i nie jest związany poleceniem służbowym, przepis jest niejasny.

Prawnicy z DZP rekomendują zatem przedsiębiorcom aptecznym, aby przeprowadzili rewizję obowiązujących w aptece procedur i ustalili  w ramach stosowanych dokumentów lub regulaminów relacji pomiędzy personelem aptecznym z wyodrębnieniem praw i obowiązków każdej ze stron. Równie istotne jest to, aby rozgraniczyli sfery biznesowe od merytorycznej działalności aptecznej. Słusznym rozwiązaniem, w ocenie prawników z DZP, jest także stworzenie wewnętrznych procedur reagowania i zgłaszania potencjalnych przypadków naruszeń. 

Jednocześnie prawnicy przyznają, że są trudności z jednoznacznym określeniemtego, czym właściwie jest samodzielność zawodowa aptekarza. Naczelna Izba Aptekarska, wskazywała, że przykładem naruszenia tej samodzielności jest np. narzucanie celów sprzedażowych czy też zmuszanie farmaceutów do prowadzenia nieetycznej promocji leków. 

Niemniej jednak, jak zauważają prawnicy z DZP, podmioty prowadzące aptekę to, na skutek nowelizacji Prawa farmaceutycznego z 2017 r., w przeważającej mierze również farmaceuci. Mają oni zatem legitymację do ingerowania także w sferę merytoryczną działalności aptecznej. Nie da się wobec tego całkowicie uniezależnić działalności aptekarzy od decyzyjności podmiotu prowadzącego, bo wpływa to na jakość świadczonych w placówkach usług. 

Wątpliwości o to, kto jest prowadzącym aptekę

Drugą z kluczowych dla przedsiębiorców aptecznych zmian jest niewątpliwie zmodyfikowany art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne, który znacząco rozszerzył katalog zadań i uprawnień kierownika apteki. Do najbardziej problematycznych zadań i uprawnień – z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą - należy m.in. wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie asortymentu apteki czy personelu fachowego, zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki itd.

Prawnicy z DZP podkreślają, że to właściciel apteki pozostaje pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy i przedsiębiorcą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, a tym samym kierownik mimo szerokich kompetencji, nie jest i nie powinien być odpowiedzialny za sferę biznesową prowadzenia apteki.

Prawnicy wskazują, że w usprawnieniu funkcjonowania apteki pomoże stworzenie wzorów schematów oraz procedur, w szczególności w zakresie komunikacji kierownika z personelem, dokumentowania przekazywanych im zadań czy protokołów z corocznych kontroli wewnętrznych. 

Skrócenie godzin pracy apteki 

Kolejnym nowością jest art. 99b Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym podmiot prowadzący aptekę musi zapewnić wykonywanie pracy w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki oraz udokumentować realizację tego obowiązku

Naruszenie tego obowiązku wiąże się jednak  z nową kompetencją kierownika, gdyż  może on skrócić godziny pracy apteki w przypadku braku odpowiedniej obsady, a o fakcie tym poinformować podmiot prowadzący aptekę.

Zatem przedsiębiorca apteczny dowiaduje się, że jego apteka jest zamknięta po fakcie. DZP rekomenduje zatem, aby wypracowaćzasadypozwalające na zgłaszanie nieobecności z wyprzedzeniem, co umożliwi zarówno kierownikowi, jak i podmiotowi prowadzącemu aptekę, znalezienie odpowiedniego zastępstwa. Natomiast, w sytuacjach losowych konieczna będzie decyzja o zamknięciu apteki w porozumieniu z przedsiębiorcą, a nie w sposób autonomiczny, bez wiedzy właściciela apteki.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz