MZ proponuje zmiany w przepisach dot. leczenia krwią

28 Maja 2021, 11:28 geny diagnostyka badania krew

zapewnienie nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych - to jak wskazuje resort zdrowia, cel nowelizacji rozporządzenia dot. leczenia krwią. Chodzi o dostosowanie regulacji do stanu epidemii SARS-CoV-2 i m.in. wprowadzenie możliwości prowadzenia kontroli nie tylko stacjonarnie, ale także w trybie zdalnym.

 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Zdalne kontrole

Jak przypomina MZ, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa prowadzą specjalistyczny nadzór nad leczeniem krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych i w ramach tego nadzoru są zobowiązane do przeprowadzania kontroli w szpitalnych bankach krwi oraz pracowniach wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej raz na 2 lata.

Z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2, który został wprowadzony na terenie Polski 20 marca 2020 r., rozporządzenie MZ o leczeniu krwią  zostało zmienione rozporządzeniem MZ z 26 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 535).

Nowelizacja umożliwiła przesunięcie terminu kontroli o 6 miesięcy licząc od dnia upływu dwóch lat od zakończenia ostatniej kontroli. W przypadku nieustania powyższych okoliczności okres ten mógł zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące. Przedłużający się stan epidemii spowodował wyczerpanie, na podstawie obowiązujących przepisów, możliwości przesunięcia terminu kontroli w szpitalnych bankach krwi oraz w pracowniach wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej o dalszy okres, wobec czego koniecznym stało się wprowadzenie zmian w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, które umożliwią jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi prowadzenie kontroli w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tym samym zapewniony zostanie odpowiedni nadzór specjalistyczny nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych.

 

Zmiana dot. czasu na przetoczenie osocza

Projekt zawiera również zmiany wynikające z postępu naukowo-technicznego oraz konieczności dostosowania do aktualnych wytycznych Rady Europy m.in. w zakresie dopuszczalnego okresu przechowywania rozmrożonego osocza.

Jak wskazuje MZ, brak jest naukowego uzasadnienia do bardzo krótkiego czasu na przetoczenie jednej jednostki osocza (około 250 ml), który obecnie obowiązuje (30 min). Zalecenia Rady Europy nie precyzują czasu przetaczania osocza.

Maksymalny czas przetaczania składników krwi jest określony na 4 godziny od wyjęcia składnika krwi z optymalnych kontrolowanych warunków temperatury, a jeden zestaw do przetaczania składnika krwi nie powinien być w użyciu dłużej niż 6 godzin. Według MZ, "obecnie obowiązujące ograniczenie czasu przetaczania osocza istotnie utrudnia transfuzje u osób z ryzykiem przeciążenia krążenia oraz osób, u których stosowane jest osocze ozdrowieńców".

 

 

Uprawnienia do badań immunohematologicznych i autoryzacja

Projekt uwzględnia również uchwały Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jako organu doradczego i opiniodawczego ministra zdrowia, w zakresie skrócenia okresu niezbędnego do uzyskania uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych oraz przepisów dotyczących wykonywania zdalnej autoryzacji wyników badań immunohematologicznych poprzez powiązanie możliwości zdalnej autoryzacji z liczbą badań wykonywanych przez diagnostę laboratoryjnego, a nie z liczbą pracowni (tj. dwóch), dla których diagnosta może dokonywać zdalnej autoryzacji.

W projekcie wprowadzono również możliwość samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (bez możliwości autoryzowania wyników tych badań) dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii albo magistra inżyniera biologii, biotechnologii, magistra farmacji, a także magistra mikrobiologii.

Źródło: RCL

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz