MZ reguluje specjalizacje farmaceutów

24 Czerwca 2021, 11:08 APTEKA FARMACEUTA

Projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez  został opublikowany i skierowany do konsultacji publicznych. Co przewiduje?

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

MZ wyjaśnia, że głównym celem projektu jest szczegółowe uregulowanie zagadnień związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez osobę wykonująca zawód farmaceuty, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, o którym mowa w art. 71 ustawy.

Projekt rozporządzenia określa wykaz kodów specjalizacji (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia).

W projekcie rozporządzenia określono też wysokość wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostki szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie ww. szkolenia w danej dziedzinie farmacji. Wynagrodzenie w tym zakresie wynosić będzie 300 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach jednej kontroli.

 

Wykaz specjalności

Ponadto projekt określa wykaz specjalności, w których farmaceuta może odbywać szkolenie specjalizacyjne, oraz wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem.

Rozporządzenie zawierać będzie też regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego przez farmaceutę.

Farmaceuci odbywający szkolenie specjalizacyjne będzie posiadała tworzoną przez wojewodę elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, która będzie stanowiła dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

 

Sposób i tryb odbywania  egzaminów

Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu składania PESF, które są spójne z zasadami dotyczącymi przeprowadzania państwowych egzaminów specjalizacyjnych, zarówno w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, jak i w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Regulacja określa też wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez farmaceutę, a także tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za takie dokumenty, a także wysokość opłaty za PESF.

Opłata ta - jak przewiduje projekt - będzie wynosiła 400 zł. Projektowane przepisy umożliwiają także uiszczanie odpowiednio niższej opłaty za PESF, w przypadku przystępowania tylko do jednej części PESF - w wysokości 200 zł.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz