Firmy farmaceutyczne niechętne aby płacić nowy podatek

24 Czerwca 2021, 16:23 Szczepienia

Planowane utworzenie przez rząd Funduszu Kompensacyjnego, z którego miałyby być wypłacane odszkodowania osobom z NOP-ami po szczepionkach i rodzinom zmarłych budzi opór biznesu. Firmy farmaceutyczne mają się składać na te odszkodowania. Ich zdaniem, to nowy podatek. 

Rząd w bieżącym tygodniu nie przyjął noweli ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, która miałaby wprowadzić Fundusz Kompensacyjny.Czyli mechanizmu, dzięki któremu pacjenci borykający się z poważnym niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP) lub zmarli po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 mieliby otrzymywać odszkodowania w ramach szybkiej ścieżki. 

Rozwiązanie to jest zaś społecznie oczekiwane, gdyż z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że mamy prawie 12 tys. zgłoszonych NOP-ów, z czego ponad 100 osób zakończyło życie po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19. 

Sprawa jest więc pilna. Tempo wyszczepialności Polaków spada a i nie czują się oni zachęceni do tego aby przyjmować preparaty. Ministerstwo Zdrowia też ma nie mały orzech do zgryzienia w związku z procedowanym projektem ustawy, gdyż w trakcie konsultacji społecznych spłynęło ogrom uwag krytycznych. Proponowane przez rząd przepisy budzą opór firm farmaceutycznych. Z projektu noweli ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  farmaceutyczne będą musiały płacić rocznie na fundusz kompensacyjny kwotę 1,5  (początkowo był pomysł 2 proc.) proc. wartości umowy ze Skarbem Państwa na dostawę szczepionek. 

Nowy quasi-podatek

Pracodawcy RP skrytykowali tę ideę. Uważają, że państwo przerzuca ciężar finansowania kosztów, wynikających z decyzji rządzących, na pewną kategorię przedsiębiorców. Zdaniem Pracodawców RP jest to quasi-podatek nakładany na określoną kategorię firm.  Ich zdaniem brak jest argumentów, które przemawiają za tym, aby przedsiębiorcy produkujący szczepionki byli obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z prawnie dopuszczonymi do obrotu produktami leczniczymi. 

Jedynym akceptowalnym rozwiązaniem dla tej organizacji, byłoby przeznaczenie środków na Fundusz Kompensacyjny wyłącznie ze środków publicznych. 

W podobnym tonie swoje uwagi zgłosiła Konfederacja Lewiatan. Dla organizacji jest niezrozumiały jest sposób dotowania Funduszu, z uwagi na wypowiedź ministra zdrowia– Adama Niedzielskiego, który wskazał, że: "Po pierwsze, umowa zawierana przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami ceduje na państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia, które będą w procesie szczepień pojawiały się jako niepożądane."

To Państwo powinno zasilać Fundusz Kompensacyjny

Konfederacja Lewiatan uważa, że to Państwo powinno ponosić pełną odpowiedzialność, w tym również finansową.Lewiatan wskazał, że rząd powinien wręcz wspierać firmy farmaceutyczne a idea finansowanie przez nie Funduszu Kompensacyjnego przeczy sensowi przyznawanie przedsiębiorcom dotacji przy jednoczesnym obciążaniu ich dodatkowymi kosztami, na które środki można wygospodarować z innych źródeł, w tym np. z dochodów generowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Polsko-Francuska Izba Gospodarcza podkreśliła zaś, że rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Zdrowia tworzy precedens na skalę europejską. W ocenie Izby pokazuje to  także, że rząd Polski nie chce brać odpowiedzialności finansowej za szczepienia, które wprowadza do obrotu i nakazuje do stosowania polskim pacjentom. 

Szczepionki zostały dopuszczone warunkowo

Na jeszcze inny aspekt projektu zwrócili uwagę Krajowi Producenci Leków – Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Dla nich niezrozumiałe jest dlaczego podmioty, które dostarczają szczepionki na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw COVID-19, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie będą partycypować w kosztach Funduszu. 

Zdaniem krajowych form to rozwiązanie wprowadza nierówność podmiotów uczestniczących w obrocie szczepionkami na polskim rynku. „Jako PZPPF, nie widzimy żadnej podstawy do różnicowania pozycji producentów szczepionek przeciwko chorobie COVID-19, w stosunku do producentów, którzy zawarli umowy na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Przypominamy, że w obu sytuacjach koszty nabycia szczepionek są ponoszone przez Skarb Państwa”- wskazali przedstawiciele krajowych firm. 

Zwrócili też uwagę na to, że szczepionki przeciw COVID-19 otrzymały od Europejskiej Agencji Leków tylko warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zaś w ramach warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Państwa Członkowskie UE uznały, że z uwagi na konieczność szybkiego zwalczenia pandemii COVID-19, korzyści przewyższają ryzyko wynikające ze zbyt krótkiego testowania produktów. „Można uznać, że ryzyko w przypadku stosowania tych produktów jest większe niż w przypadku szczepionek, które przeszły trzy etapy badań klinicznych i uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w standardowym trybie rejestracji. Powyższe stwierdzenie potwierdza uzasadnienie do projektu, w którym wskazano, że jedynie w odniesieniu”-zwracają uwagę krajowi producenci leków. 

Powinna być szersza odpowiedzialność

Co ciekawe idei nowego podatku nie krytykuje mocno  INFARMA- Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. W trakcie konsultacji społecznych organizacja zwróciła tylko uwagę, że odszkodowania za NOP-y powinny obejmować szersze przypadki niż tylko te wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego Szczepionek.  Zdaniem INFARM-y, to zapewni obywatelom pełniejszą ochronę i może zachęcić większą liczbę obywateli do poddania się szczepieniom przeciwko

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz