6 proc. PKB na zdrowie w 2023 r., 7 proc. - w 2027 r. - jest projekt

22 Lipca 2021, 9:12 Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Czy realnie będzie więcej pieniędzy na zdrowie? Opublikowany właśnie projekt ustawy zakłada zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB w 2023 r. oraz 7 proc. PKB w 2027 r. Obecnie ustawa zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6 proc. PKB do 2024 r. i latach kolejnych.

Realne nakłady czy łatanie potrzeb? 

Mając na uwadze potrzebę stałego dążenia do optymalizacji systemu ochrony zdrowia w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, zwiększenia wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześniania i modernizacji infrastruktury w placówkach opieki zdrowotnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii w służbie zdrowia zidentyfikowana została potrzeba zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia. - piszą autorzy projektu.

Projekt zakłada przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r., a jeśli chodzi o dojście do 7 proc. w kolejnych 7 latach, to będzie to "określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów."

Nowe uprawnienie Ministra Zdrowia

Według uzasadnienia, dzięki tym zmianom od 2022 r. nastąpi zwiększenie wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia w stosunku do poziomów zakładanych w obecnej ustawie, co pozwoli na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześnianie i modernizację infrastruktury w placówkach opieki zdrowia oraz rozwój nowoczesnych technologii w tym obszarze.

Projekt przewiduje też rozszerzenie uprawnień ministra zdrowia związane z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na zaplanowanie tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok. Proponowane zmiany pozwalają zaś dodatkowo na przekazanie NFZ w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego, środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności również na etapie realizacji budżetu.

"W celu umożliwienia pełnego wykorzystania w ww. sposób stwierdzonych oszczędności wprowadza się przepisy umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje" - wyjaśniono.

Jednocześnie w ustawie o finansach publicznych zaproponowano dodanie zapisu "pozwalającego na wyłączenie wydatków w części budżetu państwa „zdrowie” oraz w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa, ze stosowania przepisów ust. 1a-1c, 4 i 5 tego artykułu, analogicznie jak ma to miejsce m.in. w przypadku wydatków przeznaczanych na obronę narodową".

Odpowiedzialny za przygotowanie projektu był wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale br. czyli do końca września.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz