Ministerstwo Zdrowia odpowiada pielęgniarkom

22 Lipca 2021, 16:35 pielęgniarka

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zmian wynagrodzeń po 1 lipca, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas zapytała resort zdrowia m.in. o tzw. dodatek zembalowy, współczynnik korygujący oraz zaszeregowanie do konkretnych grup zawodowych. Jakiej odpowiedzi udzieliło ministerstwo?

Co dalej z "zembalowym"?

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pytała m.in. o to, czy pielęgniarki i położne, wykonujące zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, które otrzymywały dotychczas dodatek do wynagrodzenia (tzw. zembalowe) są objęte nowymi regulacjami i będą nadal otrzymywać te same kwoty, które otrzymywały dotychczas? Pielęgniarki pytają także, czy środki otrzymywane do tej pory przez pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej i hospicyjnej będą w dalszym ciągu wypłacane w tej samej wysokości - 1600 zł?

- Odpowiadając na pytanie 1 i 2 należy wskazać, że kwoty odpowiadające kwotom tzw. dodatku „zembalowego” od dnia 1 lipca 2021 r nadal będą wypłacane w oparciu o przyjęty współczynnik korygujący - wyjaśnił w piśmie do NIPiP wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Jak dodał, "pozwoli to zabezpieczyć wszystkich świadczeniodawców, którzy do dnia 30 czerwca 2021 r. otrzymywali znaczone środki finansowe w fundusze niezbędne do otrzymania wysokości dotychczasowych wynagrodzeń osób które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)".

Zasady ustalania współczynnika korygującego - jak wyjaśnia MZ - o którym mowa wyżej, określone zostały przez prezesa NFZ w zarządzeniu Nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2021 ws. określenia współczynników korygujących dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych.

Ust 1 § 1 tego zarządzenia stanowi, że: „Określa się współczynniki korygujące dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna roczna, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

Jednocześnie w ust 2 § 1 wskazano, że "od 1 lipca 2021 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust 1 jest równa wartości sumy kwot zobowiązań z tytułu świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za czerwiec 2021 r.".

Wykształcenie a grupa zawodowa

Pielęgniarki zgłosiły też wątpliwości dot. przyporządkowywania pielęgniarek do grup zawodowych w zależności od wykształcenia.

Wiceminister wyjaśnił, że "załącznik do ustawy ustanawiający 11 grup zawodowych i przynależne im współczynniki pracy określa, że podział na grupy zawodowe został oparty o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym stanowisku".

- Pracodawca/kierownik podmiotu leczniczego realizując postanowienia ustawy w zakresie kwalifikowania danego pracownika do właściwej grupy zawodowej, powinien więc brać pod uwagę wykształcenie, nie tyle posiadane, co wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik - czytamy w piśmie MZ.

Resort zaznaczył, że ustawa określa jedynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych (ustawa nie tworzy siatki płac) jednocześnie nie wyłącza w żadnym miejscu przepisów ogólnych Kodeksu pracy. 

Ponadto MZ przypomina, że "w przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne - lecz porównywalne - kwalifikacje, pracodawca powinien stosować art. 18 3C Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości".

Zembalowe włączone do wynagrodzenia?

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy pielęgniarka, położna zatrudniona na umowie o pracę, która otrzymywała dotychczas dodatek zembalowy obok wynagrodzenia zasadniczego powinna mieć ten dodatek włączony do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2021 r.? 

Wiceminister M. Miłkowski wyjaśnił, że "art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcami, które wykonują zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Jak wskazuje, artykuł ten obejmuje więc pielęgniarki i położne zatrudnione zarówno w ramach stosunku pracy, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pielęgniarkom takim - według MZ - zatrudniający je świadczeniodawcy zobowiązani są zapewnić od dnia 30 czerwca 2021 r. wynagrodzenie:

- w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy (stosunku służbowego) - wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o pracę aktualne na dzień 30 czerwca 2021 r.;
- w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej - wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie ustalone na podstawie tej umowy na dzień 30 czerwca 2021 r. - informuje resort zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz