Więcej uczelni będzie mogło kształcić lekarzy

29 Września 2021, 11:56 lekarze rezydenci

Kręg uczelni uprawnionych do wnioskowania o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym poszerzy się o uczelnie zawodowe - zgodnie ze skierowanym do Sejmu projektem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu plenarnym w Sejmie w piątek. 

Wejście w życie ustawy ma zwiększyć liczbę uczelni, które będą mogły ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie tych studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

"Po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnie uzyskają uprawnienie do ich prowadzenia, przełoży się na zwiększenie liczby studentów, a w konsekwencji absolwentów, w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na lekarzy w systemie opieki medycznej" - czytamy w uzasadnieniu.

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, żę jedynie uczelnie akademickie posiadające co najmniej kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu mogą ubiegać się o takie pozwolenie. Projektowane przepisy uelastycznią warunki dotyczące możliwości ubiegania się o pozwolenie i rozszerzą ten katalog o studia o profilu ogólnoakademickie (o ile taki profil będzie wynikał ze standardów kształcenia).

Jak doprecyzowuje projektodawca, o taką możliwość ubiegać się będą mogły: uczelnie prowadzące wcześniej kształcenie na kierunkach medycznych, które posiadają już umiejętności organizowania bazy dydaktycznej czy kadry do celów kształcenia na kierunkach medycznych.

"Uczelnie te są już wyposażone w odpowiedną infrastrukturę kliniczną, infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria, zasoby biblioteczne, podstawowy sprzęt medyczny, jak również kadrę, która posiada doświadczenie w kształceniu studentów na kierunkach medycznych. Specyfika kształcenia na kierunkach medycznych wymaga dostosowania warunków tego 3 kształcenia w ramach przygotowania do wykonywania poszczególnych zawodów, jednakże duża część posiadanego już przez uczelnie sprzętu medycznego może być wykorzystywana do kształcenia na kierunku lekarskim czy lekarsko-dentystycznym, co obniży koszty przygotowania się uczelni do tego kształcenia."

Kredyty studenckie

Projekt przewiduje także możliwość ubiegania się o kredyt na studia medyczne prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych), z możliwością późniejszego umorzenia kredytu.

Projekt nowelizacji przyjęty przez rząd zakłada, że kredyt będzie miał preferencyjny charakter, m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty czy możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok.

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Kredyt do odpracowania

Umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie warunków: obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia; obowiązku uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz