Przeglądy lekowe w aptekach. Pilotaż wchodzi z nowym rokiem

31 Grudnia 2021, 12:37 leki apteka farmaceuta senior

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące pilotażu jednego z elementów opieki farmaceutycznej. Chodzi o przeglądy lekowe realizowane przez farmaceutów w aptekach.

W Dzienniku Ustaw opubilkowane zostało 17 grudnia roporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych Wchodzi ono w życie 14 dni od publikacji, czyli od nowego roku.

Projekt rozporządzenia dotyczący pilotażu pierwszej z usług opieki farmaceutycznej, czyli przeglądu lekowego w połowie sierpnia trafił do konsultacji społecznych.

Opieka farmaceutyczna: projekt dotyczący pilotażu - do konsultacji

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiadał wówczas, że rozporządzenie wejdzie w życie jeszcze na jesieni, w październiku lub listopadzie, jednak terminu nie udało się utrzymać.

Jak wskazano w rozporządzeniu, "celem pilotażu jest sprawdzenie skuteczności praktycznej przeglądów lekowych, (...) w warunkach świadczenia opieki farmaceutycznej oraz sprawdzenie ich wartości klinicznej, wpływu na system opieki zdrowotnej, a w konsekwencji wypracowanie optymalnego modelu, procedur oraz standardów tego elementu opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego".

Pilotaż ma potrwać 12 miesięcy. Nadzór nad pilotażem prowadzić będzie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ile aptek i jacy farmaceuci w pilotażu?

Maksymalna liczba realizatorów pilotażu to 75 aptek. Powinny być one z obszaru całego kraju, zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich.

W aptece będącej realizatorem pilotażu należy:

1) przeprowadzać przeglądy lekowe w miejscu i w sposób zapewniający poszanowanie praw pacjenta oraz bezpieczeństwo przekazywanych przez niego informacji;

2) zapewnić miejsce siedzące dla pacjenta;

3) przechowywać dokumentację związaną z prowadzonym pilotażem zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa przechowywania recept w aptece.

W myśl rozporzązenia, "przegląd lekowy w ramach pilotażu przeprowadza farmaceuta zatrudniony w aptece będącej realizatorem pilotażu, który ukończył studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej lub posiada co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju, potwierdzającym kwalifikacje tego farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych. 

Ilu pacjentów w pilotażu?

Pilotażem ma być objętych od 750 do 1000 pacjentów.

Chodzi o osoby w wieku pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, przyjmująca na stałe nie mniej niż 5 leków na receptę, w tym co najmniej 2 leki należące do kategorii C zgodnie z aktualną klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno- -chemiczną produktów leczniczych (ATC) 

Mogą to być też osoby, które ukończyły 60 rok życia i  przyjmują na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej 2 leki należące do kategorii C zgodnie z tą klasyfikacją.

Kolejny warunek to fakt, że farmaceuta zidentyfikował u takiej osoby nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków.

Pacjenci będą wyrażali pisemną zgodę na udziałw  pilotażu i wyrażali gotowość do współdziałania z farmaceutą i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie dokonania optymalizacji farmakoterapii i suplementacji.

Finansowanie

Pilotaż jest finansowany z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

Maksymalny koszt pilotażu wynosi 150 mln zł.

Farmaceutom będzie przysługiwała ryczałtowa stawka w wysokości 100 zł za pacjenta.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz