Nowy podział kompetencji w resorcie zdrowia

19 Kwietnia 2022, 10:18 Ministerstwo Zdrowia

Resort zdrowia opublikował nowy podział kompetencji Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia. Na początku kwietnia powołano nowego wiceministra zdrowia. Został nim Marcin Martyniak. Dotychczas był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia oraz przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów w Radzie Funduszu Medycznego.

Zgodnie z nowym podziałem:

Minister Zdrowia jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, Komitetu do Spraw Europejskich, Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Komunikacji, Biuro Ministra, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Departament Innowacji, Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, Departament Prawny i Wydział Ochrony Informacji Niejawnych. 

Sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,

b) Głównym Inspektorem Sanitarnym,

c) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,

d) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

Ponadto, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Agencję Badań Medycznych w Warszawie, Centrum e-Zdrowia w Warszawie, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Minister Zdrowia wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, a także inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

§ 3. 1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy podpisywanie:


1) rozporządzeń, w tym wydawanych „w porozumieniu”, zarządzeń, obwieszczeń, w tym dotyczących tekstów jednolitych;

2) pism kierowanych do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, a także do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;

3) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych. 

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków; 

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Bezpieczeństwa,
b) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z:

–kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,

– taryfikacją świadczeń gwarantowanych,

– finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, c) Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu uzależnień;

4) nadzoruje działalność:


a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw 
Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
d) 
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i 
Komórek w Warszawie,
g) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w 
Łodzi,
h) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
j) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
k) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH 
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

l) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

m) Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie,
n) 
regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
o) 
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
p) 
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

5) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia;

6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Dziennik Ustaw” oraz „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;

7) dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;

8) w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:

a) krajowych o klauzulach „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”, w tym oznaczonych „do rąk własnych”,

b) Unii Europejskiej o klauzuli „RESTREINT UE / EU RESTRICTED” – oraz realizuje sprawy wynikające treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się zich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania cyfrowego lub tłumaczenia, oraz prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z ich treści;

9) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;

10) wykonuje, w imieniu Ministra, obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 3.

Podsekretarz Stanu Piotr Bromber

1) jest członkiem:

a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, c) Stałego Komitetu Rady Ministrów;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: 

a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;

3) nadzoruje działalność:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

g) uczelni medycznych;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową wykonywaniem budżetu państwa części 46 –zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 2.

Podsekretarz Stanu Marcin Martyniak

Powołano nowego wiceministra zdrowia

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Analiz i Strategii,

b) Departament Oceny Inwestycji;

2) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 1.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski

1) jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z:

kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,

taryfikacją świadczeń gwarantowanych,

c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
d) Departament Zdrowia Publicznego w 
zakresie uzależnień;

3) nadzoruje działalność:

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie, Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie.

Dyrektor Generalny Blanka Wiśniewska

1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655);

2) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Biuro Administracyjne,

b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

 

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 4–8 rozstrzyga Minister.

Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu Waldemara Kraski – wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności:

1) Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;
2) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Bromber; 3) Podsekretarza Stanu Piotra Brombera zastępuje Podsekretarz Stanu Marcin Martyniak; 4) Podsekretarza Stanu Marcina Martyniaka zastępuje Sekretarz Stanu Waldemar Kraska.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia zdnia 1lutego 2022r. wsprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 13).

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz